Det graa Faar

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040313-35

Fredningsnr.
36232

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 28/11 1893. Hofjægermester Ch. Neergaard til Gyldenholm. Afmærkn.: MS 1894, ved løjtnant Lassen. Dyssekammer, "Det grå Får", bestående af 5 bæresten, 1 tærskel- sten og 1 dæksten. I skov.
Undersøgelsehistorie

1893 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
("Nye Kobbel"). Fritliggende tom Stendysse uden kendelig Jordhøjning, blandt Omegnens beboere almindelig kendt under Navnet "det graa Faar". Retning Østsydøst-Vestnordvest, aaben i Øst. Dyssen dannes af en Overligger, 5 Bærestene (2 i hver Langside, 1 i Vestenden) samt en lav Indgangssten lidt indenfor Kammerets Østende. 3 af Bærestenene ere i Forhold til Størrelsen temmelig tynde og flade; en af disse (i Nordsiden ) er brudt, saa at omtrent Halvdelen mangler, og derved er den store Overligger gledet ned mod Nord. Den har mistet lidt i Længden ved moderne Afkløvning; den er 6' lang, 4 1/2' bred 2 1/2' tyk. Kammerets Længde 6'6", bredde mod Vest 3'6", mod Øst 2'7", Dybde mod Vest 3'8". Den østlige Endesten (Indgangsstenen) ligger 4'7" fra Kammerets Vestende og vender den flade Side ind derimod; den er kun c. 1' høj; Indgangens Højde har altsaa været c. 2'8". Bærestenene staa nu skraat, idet de have sat sig noget indad mod det tomme Kammer. Fredet under 28 November 1893. Se Planche 18. Anmærkning: De i Antvorskov Skove beliggende Mindesmærker [sb. 29-36] have for en Del, da der i Regelen kun findes daarligere Midler til Orientering end paa aaben Mark, maattet afsættes paa Kortet efter Skøn. Dog er bestandig tilstræbt saa stor Nøjagtighed som muligt. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Dyssekammer, "Det graa Faar", bestaaende af 5 Bæresten, 1 Tærskelsten og 1 Dæksten. I Skov.[[Overliggeren er siden Fredningen Genopstillet]].

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Det grå får", dyssekammer. Kamret er aflangt i Ø-V'lig retning og består af 2 bæresten N, 2 S, 1 V og 1 tærskelsten mod Ø. Stor dæksten, der rager ca. 2 m op over terræn, ingen højrest. Kammermål ca. 1,3 x 0 6 m, og der ligger en del flintafslag på gulvet, dysseareal ca. 4 x 3 m. Der er flækket et mindre stykke af dækstenen, ligger mod S. Dæksten skråner. Findes i gammel åben bøgeskov, på skrånende terræn, ca. 30 m fra skovvej og ca. 1,9 km fra landevej. ** Seværdighedsforklaring ** Dyssekammer i åben, gammel løvskov, på skrånende terræn. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger