Aarslev
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040318-6

Fredningsnr.
35225

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Enkeltfund, Oldtid (dateret 5400 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Trekantet tilpløjet høj, ca. 1 x 6 x 9 m. I den brede østre ende et dyssekammer af 6 svære bæresten med indgang i nord- vest. Den ret flade overligger måler 0,5 x 1 x 2 m. Den lig- ger skråt hen over bærestenene. Ud for indgangen ligger to store sten. I den spidse vestende er 3 svære sten, den ene med sprænghul. Højen er græsklædt med et par træer i kanten af ager.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Nr.1. Levninger af et stærkt forstyrret, større, stensat Gravkammer med Længderetning Nordvest-Sydøst, oprindelig 8-9' langt 4-5' bred, omgiven af en lav Jordhøi. Af Kammeret findes endnu 5 Sidesten og 1 Dæksten; men alle Stenene ere faldne sammen; det Indre er udgravet; Høiens ydre Form er forstyrret. Bevoksning: 1984: Græs

1893 Privat opsamling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1893 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rester af tømt og ødelagt Stenaldersgrav paa høj Bakkeflade, skønnes at have været en Jættestue. Der findes 4 tildels flækkede Sidestene, paa een nær omstyrtede, oven paa dem, halvt nedskreden, en ved Afflækning beskadiget Overligger. I umiddelbar Nærhed ligger 3 større Stene, som antagelig have hørt til Mindesmærket, og flere mindre. Paa Marken omkring Resterne findes ikke faa Flintafslagsstykker og enkelte Stenfliser af sædvanlig Art. Kammerets Retning skønnes at have været Nordnordvest - Sydsydøst, dets Bredde mindst 4 1/2', Højde mindst 3'.- Efter Meddelelse er i umiddelbar Nærhed af Resterne fundet en Graastensøxe (som SM 88; nu tilhørende en privat Samler), der har været overbrudt gennem Skafthullet, og hvori kort foran Brudfladen er boret et nyt Hul; den er 3 1/2" lang, 1 3/4" bred. (Mindesmærket er identisk med den af Pastor Vieth i Indberetning af 23/12 1808 omtalte Stendysse paa Aarslev Vandmølles Jord). Bevoksning: 1984: Græs

1893 Genstand registreret i privateje
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1956 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Trekantet tilpløjet høj, ca. 1 x 6 x 9 m. I den brede østre ende et dyssekammer af 6 svære bæresten med indgang i NV. Den ret flade overligger måler 0,5 x 1 x 2 m. Den ligger skråt hen over bærestenene. Ud for indgangen ligger to store sten. I den spidse vestende er 3 svære sten, den ene med sprænghul. Højen er græsklædt med et par træer i kanten af ager.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dysse, 2,0 x 13,0 x 5,0 m. Rundoval højrest, der måler ca. 1 x 13 x 5 m. i ØV-lig retning (længere og smallere end tidligere beskrevet). I V-enden ses 1 større sten sprængt i 3 stykker, ret tilgroet - fra kammerets bæresten?. I Ø-enden er et kammer, forstyrret. Der findes store fragmenter af bæresten (afsprængte med kilehuller) ialt 5(?) oprindeligt til et polygonalt kammer?. En nedskredet dæksten mod S med kilehul. Rager ca. 1 m. op over højen. Lavning i kammeret indenfor de sprængte bæresten. Højoverfladen er lidt ujævn. Omtrent 0,5 m. SØ for kammeret findes større, sprængte stenstykker, ret tilgroede, samt enkelte mindre marksten. Den ligger højt i terræn ved skrænt ned mod Tude Å, ca. 25 m. fra markvej og 1 km. fra landevej. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Dysserest højt i terræn ved skrænt ned mod Tude Å. Bevoksning: 1984: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)