Taarnborg Slotsbakke
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-32

Fredningsnr.
362120

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Enkeltfund, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Overfredningsnævnskendelse ved. 100 m bræmme uden om Tårnborg voldsteds fod af 10. aug. 1953 Tårnborg Slotsbanke Det fredlyste areal, der er beregnet på vedlagte kort, indbe- fatter selve voldstedet, en firesidet 220 fod vid (i nord og syd som i vest-øst) og 22 fod høj banke med afrundede hjørner samt et i vest umiddelbart dertil stødende firsidet areal 85 fod i vest-øst, 70 fod i nord-syd, indenfor hvilket der nu fin- des en grusgrav. Fredningen sker på den betingelse, at slot- tets fundamenter, der er kendelige i jordoverfladen, fremgra- ves inden d. 1. august 1893. Den afgravede jord vil kunne fyl- des i den ovennævnte grusgrav. Arealet mellem denne og banken må fremdeles benyttes som agerland. Græsning forbeholdes. Ad- gang tilstedes kun efter forud indhentet tilladelse hos eje- ren. Findes der brønde i noget af det fredlyste areal, forbe- holder ejeren sig ret til at benytte vandet, og om ønskes le- des vandet ned til gården.
Undersøgelsehistorie  (6)
1891 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
""Taarnborg Slotsbakke", Voldsted fra Middelalderen. Fredet. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Tårnborg slotsbanke". Banken er målt ud fra kort ca 7? x 100 m. - burde opmåles mere proffesionelt. På toppen anes hist og her fundamentssten (marksten) - men banken er ret tilvokset. Et borg + kirke anlæg antagelig, og hertil Marsk Stigs rev ?? Ud til offentlig vej. Højt i terræn ud til Korsør Nor. ** Seværdighedsforklaring ** Borgbanke ud til Korsør Nor, med nærliggende kirke. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1986 Observation fra luftfartøj
Journal nr.: 81/89
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Spor efter voldgraven på marken "ladegården".

2009 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2009 af murværk mm.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)