Bonderup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040319-46

Fredningsnr.
37218

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Stenkiste, Stenalder (dateret 2350 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m, afgravet i N. I toppen en hellekiste, indv. 2,5 m l, 0,8 m br, sat af 8 bæresten, ingen dæksten. Græs- klædt med spredte buske i ager.
Undersøgelsehistorie  (9)
1879 Sløjfet ved land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Anmeldelse fra privat
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Avisudklip i TOP-arkiv].

1879 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1892 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund Høj paa den sydøstlige Udløber af en naturlig Bakkekam, hvorpaa der indtil for c. 50 Aar siden var Skov. Skønnes at have været c. 3' høj; afpløjet i Randen. I Højens vestre Side skal der endnu sidde Sten skjulte i Jorden, hvilke af Meddeleren antoges for Rester af en Runddysses Randsten.- I Højens Top en aaben Gravkiste; Længderetning Østsydøst-Vestnordvest; 8'3" lang, 3'3" bred. Sydsiden dannet af to store Sten, Nordsiden af 4 Sten, begge smale Ender af en Sten; Dæksten mangle. (En flad, tildels jorddækket Sten i en nærliggende Grusgrav skal efter Meddelelse være ført fra Graven derhen af den forrige Forpagter). Efter Meddelelse blev Kisten udgravet i 1879; paa dens Bund laa, med Hovedet i Øst, to Skeletter, som skønnedes at være af en Mand og en Kvinde; ved deres Laarben fandtes henholdsvis en Spydspids af Flint og en Benpren. Over de to Skeletter laa et faststampet Jordlag, c. 9" tykt; ovenpaa dette et Skelet, længere end de to nævnte, med Hovedet i Vest, uden Gravgods. (Smlgn. "Berlingske Tidende" 30/7 1879). Fredet. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.5 x 18 m., afgravet i Nord. I Toppen en Hellekiste, indv. 2.50 m. l., 0.8 m. br., sat af 8 Bæresten, ingen Dæksten. Græsklædt med spredte Buske i Ager.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med hellekiste, i alt 1,6 x 18 m. Den måler ca. 1,5 x 18 x 18 m med en ret stejl side mod N-NØ, mod VSV en større mergelgrav. I toppen anes 1 nedgravet hellekiste, SØ-NV, nu næsten mulddækket, hvor der ses stentoppe mod SV, SØ og NV, rager op til 0,1 m op. Højen er tæt tilvokset af buskads. Flere sten ved højfod, fra tidligere randstenskæde / marksten. Højen ser ud til at være kreaturtrampet tidligere, især mod N, noget mere regelmæssig mod S. Den ligger på kant af bakkehæld, i et åbent landskab, lidt nedenfor bakker mod N-NØ. Omtrent 250 m fra grusvej og 450 m fra landevej. Kunne ved pleje blive **(*). Bevoksning: 1984: Løvkrat

1999 Registrering af knoglemateriale
Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
Fra dette fundsted forefindes der ubrændt knoglemateriale på Antropologisk Laboratorium. På AL registreret som: Bonderup; stenalder; A4010b; PMD 112.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)