Omø
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040412-2

Fredningsnr.
39213

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Langdysse. 1,4 x 14 x 28 m. Orienteret i N-S. Noget forgravet i S og N. I S 1 væltet randsten og rest af 1 kløvet sten. I midten af jordhøjen en ned- gravning - formentlig spor efter fjernelse af stenkammer. Ovenfor nedgrav- ningen ses mod SV 2 kløvede sten og mod Ø yderligere 1. Langhøjen er græs- klædt og fra den udgår en jordvold, der danner matrikelskel.
Undersøgelsehistorie  (9)
1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Langdysse 92' l. i NNØ-SSV. 22' br. Den har været omsat med anselige Randstene der dels ere bortførte, dels kun rage frem med Toppen; Endestenene synes størst, der maa antages at have været 3 saadanne oprindeligt for hver Ende. Gravkammeret har været omtrent i Midten, der er nu kun en Hulning, som Mærke for dets Plads. Bevoksning: 1983: Græs

1896 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Samme tekst som i berejsn.1884]. Bevoksning: 1983: Græs

1940 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3921:3, Status: B

1940 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1940 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rest af Langdysse, 29 m. l., 7 m. br., indtil 1 m. høj. Randsten: Mod V. 2 (kløvede), mod S. 3 (væltede), mod N. 3. I Midten Hul efter Kammer. Afgravet mod Syd. Græsklædt i Ager.

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. I S 1 væltet gavlsten og 1 kløvet sten. I midten en ca. 7 m bred og 1 m dyb nedgravning - vel spor efter fjernelse af kammer. Ovenfor nedgravningen, mod SV ses 2 kløvede sten (den ene med ca. 20 cm dyb fure efter stenbor) og i østkanten af samme yderligere 1 sten. Trods afsøgning med stenspyd er der ikke konstateret andre større sten i anlægget. Den langstrakte jordhøj er noget forgravet i syd og nord. Højen ligger midt i markskel, som strækker sig helt ud til asfaltvej mod vest (ca 100 m) og helt ud til kystskrænt mod øst (ca. 50 m). . ** Seværdighedsforklaring ** I sig selv er anlægget ikke specielt seværdigt, men det er øens eneste synlige fortidsminde, og det ligger usædvanligt flot med udsigt over Storebælt, Smålandsfarvandet og hele mellemste og sydlige Omø. Vil ved passende skiltning og etablering af sti langs gærde blive en af øens attraktioner. Bevoksning: 1983: Græs

1988 Tinglysning
Journal nr.: F53-3031
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3031
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. 1,4 x 14 x 28 m. Orienteret i N-S. Noget forgravet i S og N. I S 1 væltet randsten og rest af 1 kløvet sten. I midten af jordhøjen en nedgravning - formentlig spor efter fjernelse af stenkammer. Ovenfor nedgravningen ses mod SV 2 kløvede sten og mod Ø yderligere 1. Langhøjen er græsklædt og fra den udgår en jordvold, der danner matrikelskel.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum

Litteraturhenvisninger  (0)