Karrebæk
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040509-19

Fredningsnr.
382460

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,7 x 14 m, med stenanlæg. På højens øvre del ses nogle større sten, hvoraf nogle danner en bue. På højens nordside en fredningssten af granit. I ager.
Undersøgelsehistorie  (3)
1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Ved Gravning i en Høj, som i mange Aar havde været under Plov, er i 1905 afdækket største Delen af en lille Langdysses Stensætning, som forhen ikke havde været synlig. Langdyssen er 29' lang i N-S, 18' bred; den er regelmæssig firsidet. Alle fire Hjørnesten bevaret, ligeledes er Rækken af Randsten fuldstændig i Vestsiden og i Sydsiden; i Nordsiden synes fra ældre Tid at mangle 1 a 2 Sten, i Østsiden 2 a 3 Sten. Foruden Stenene i Hjørnerne er der nu i Vestsiden 7, i Sydsiden 3, i Østsiden 4, i Nordsiden 2. De staar alle i oprindelig Stiling eller ubetydeligt skredne; men Loddens Bruger har gravet Jorden fra de fleste baade udvendig og indvendig. Alle Randstenene er ret anselige, 3 1/2'-4' høje, og omtrent af samme Størrelse. Paa den Sten, som i Langdyssens sydlige Ende staar nærmest op til den sydvestlige Hjørnesten, og som er en særlig smuk og anselig Sten, findes lige i Toppen en enkelt, regelmæssig og vel bevaret skaaalformet Fordybning 1 1/2 " bred og godt 1/2 " dyb. Paa de andre Sten findes ingen tilsvarende. - Ved den forannævnte Gravning har Fylden inden for Stensætningen, der i alt Fald i sin nedre Del væsentlig bestaar af knust Flint og Flintafslag, faaet en noget uregelmæssig Overflade. I Midten er ved Gravningen blottet en større, halvt liggende Sten samt Toppen af 3 noget mindre, der synes at staa omtrent lodret; det var ikke muligt at se, om der var eet eller to Gravkamre, eller hvormeget der var bevaret af dem. I Overfladen af den endnu tilbageværende Fyld saas flere Steder et tyndt mørkt Lag, som indeholdt meget Egekul, og som synes oprindelig at have strakt sig over det meste af Langdyssens Fyld, ialfald delvis i Højde med Toppen af Randstenene. Paa Overfladen fandtes ved Besigtigelsen en lille Stump (kun c. 1/2 " lang) af en Bronzekniv (Sværd eller Dolk), med friske Brud. Disse Forhold i Forening med, at Jorden, som anført, har ligget over Randstenene og helt dækket disse, tyder paa, at Dyssen er bleven benyttet som Grund for en Bronzealders Gravhøj. Brugeren havde intet iagttaget ved Gravningen og kunde ikke give nogen Oplysning hverken om Kamret eller Kamrene i Stensætningens Midte eller om den Bronzealders Grav, der efter det forannævnte Fund utvivlsomt maa være blevne ødelagt ved Gravningen. Stensætningen gjorde et saa anseligt Indtryk, at det skønnedes rimeligt at søge den bevaret trods de Forstyrrelser, der har fundet Sted. Brugeren, Gaardforpagter M. P. Andersen, fik i min Nærværelse Tilhold af Godsforvalter Clausen om at lægge den Fyld, han havde gravet fra Randstenene, tilbage i et saadant Omfang, at al Fare for at Stenene kunde skride, udelukkedes. Godsforvalteren lovede at tilse, at det udførtes.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)