Hagsholm Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Moesgård Museum

Kommune
Favrskov

Sted- og lokalitetsnr.
130506-64

Fredningsnr.
221263

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dambrug, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hagsholm voldsted Voldstedet består af en omtrent kvadratisk borgbanke, ca. 60 x 60 m, omgivet af indtil 24 m brede, nu udtørrede gra- ve. Omtrent midt på borgbankens nordside fører en 7,5 m bred dæmning over graven til land. Borgbankens overflade er jævn med spor langs de 4 ydersider af fundamenter af et firfløjet, omtrent rektangulært bygningsanlæg. Voldstedet er overalt græsbegroet med enkelte træer i yderkanterne. Fredningen omfatter hele voldstedsanlægget og et bælte af 1 m's bredde udenom gravens yderskrænt til marken.
Undersøgelsehistorie  (8)
1885 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
... Voldstedet af den gamle Herregaard Haxholm ligger endnu i Behold med sine dybe af Siv og Flig bevoxede Grave. - Bevoksning: 1988: Græs

1891 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Syd for den nuværende Hagsholm By sees Voldstedet for det gamle Hagsholm. Selve Borgpladsen danner en Firkant og omgivet paa alle Sider af en c 30' bred og meget dyb Grav, inden for hvilken Borgen har havt sin Plads. Gaarden har bestaaet af 4 sammenbygte Fløje. Hvordan Gavlforholdene har været vides ikke. Hovedfløjen synes at have været mod Syd og 120' lang og 36' bred med et rund Hjørnetaarn mod Sydvest. Hjørnetaarnet har havt et Gjennemsnit af 16'. Paa Midten af samme Fløj ind mod Gaarden er Spor af et andet rundt Taarn c 24' i Gjennemsnit. Den vestlige og den østlige Længde har været 28' i Viden og hele deres udvendige Side er 120'. Den østlige Længde synes ikke at have havt noget Taarn; men den vestlige har paa sin Midte ind mod Gaarden havt et rund Taarn Mage til det paa Sydlængden. Vestlængden har endvidere havt en firkantet Udbygning mod Vest. Efter al Sandsynlighed en Karnapt. Nordlængden har havt en lignende Facade paa 120' udvendig maalt og midt gjennem den har Porten været. Mellem Graven og Bygningen har været en bred Bort rundt om. Grundstenene baade for Ydermure og for Skillerumsmure betegne endnu Borgens Grundplan og Indretning; men da jeg hørte, at en fuldstændig Grundtegning tilligemed Forklaring tidligere er udarbejdet, undlod jeg de specielle Opmaalinger. Gaarden har tilhørt Familien Parsberg og er nu en Deel af Grevskabet Frisenborg. Øst for Voldstedet er en større Dam, og der er Spor af flere i Nærheden navnlig sees tydelige Spor af 3 Sydvest for Borgpladsen. Bevoksning: 1988: Græs

1920 Tinglysning
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Voldstedet består af en omtrent kvardratisk borgbanke, ca. 60 x 60 m, omgivet af indtil 24 m bredde, nu indtørrede grave. Omtrent midt på borgbankens nordside fører en 7,5 m bred dæmning over graven til land. Borgbankens overflade er jævn med spor langs de 4 ydersider af fundamenter af et firefløjet, omtrent rektangulært bygningsanlæg. Voldstedet er overalt græsbegroet med enkelte træer i yderkanterne. Fredningen omfatter hele voldstedsanlægget og et bælte af 1 m's bredde udenom gravens yderskrænt til marken.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-2816
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Tilføjelse til fredningsdeklarationen af 12. oktober 1920, i form af tinglysningskalke visende voldstedets form m.v.

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1826/86
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Hagsholm voldsted". Som beskrivelse. Dog: Borgbankens sider og adgangsdæmningens vestside er sat med store utilhuggede kampesten. I den rektangulære bygningstomt på borgbankens NØ-del (se planen) ses en del itubrudt tegl, både munkesten og yngre. Marken umiddelbart på den anden side af voldstedets nordside er nu tilplantet med ca. 7-årige ædelgraner. Filmnr.: 2-6a-8a. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt, velbevaret og instruktivt voldsted lige op ad offentlig vej. Ryddet, hegnet og afgræsses med får. Bevoksning: 1988: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten midt på banken. Lidt vand i gravene. Meget fint voldsted hvortil der er offentlig adgang. Området afgræsses normalt af får (dog ikke på tilsynstidspunktet). Yderligere pleje ikke nødvendig. Flot, velplejet, velformidlet og meget synligt fortidsminde.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Borgbanken er græsklædt. Bankens yderkanter og gravene er bevokset med løvtræer og lidt krat. Flere af træerne er rådne og ved at vælte.

Litteraturhenvisninger  (0)