Købeshoved Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Langeland

Sted- og lokalitetsnr.
090304-6

Fredningsnr.
431825

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (6)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Bosættelse, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1300 - 1399 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Vej, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Købeshoved voldsted. Voldstedet ligger på en ca. 150 m lang og ca. 50 m bred odde, der fra nord strækker sig ud i Lindelse Nor. Tværs over odden er 3 grave med en bundbredde af ca. 5 m. Den nordlige grav afskærer voldstedet fra det faste land i nord. Syd for voldgraven ligger forborgen, hvoraf den nord- lige og den nordøstlige del er bortgravet. Forborgen, der hæver sig ca. 3-4 m over voldgraven, måler ca. 30 x 25-30 m. Syd for forborgen er den mellemste grav, og syd for denne borgbanken, der hæver sig ca. 6 m over gravens bund. Borgbanken måler ca. 70 m i nord-sydlig ret- ning og ca. 25 i øst-vestlig retning. Graven syd for borgbanken fremtræder som en svag sænkning, der adskiller borgbanken fra den sydlige lave del af odden ("Halen"). Bortset fra den sydlige lave del, er voldstedet bevokset med træer og buske. På borgbanken ligger 2 sommerhuse, som ikke er omfattet af fredningen. Fredningen omfatter hele odden. Fredningsgrænsen forløber i nord 1 m nord for den nordlige gravs ydre overkant langs en linje, der i en afstand af 5 m går parallelt med skellet til matr. nr. 3d af Herslev by, jvf. vedlagte deklarations- rids. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (22)
1876 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa "Kjøvings" Hoved er der truffet tydelige Spor af en Bebyggelse: store røde Tegl ere oppløjede; der er fundet et rundt Hul som "en Brønd", fyldt med Sten. I Stranden træffes Pæleværk, og over en Eng længere N. paa Tangen har man truffet paa en brolagt Vej. Pladsens ringe udstrækning forbyder af sig selv en Kjøbstads Fremstaaen her, man sønden om "Hovedet" kom man ind i en tryg Havn, hvad der muligt kan have fremkaldt Opførelsen af enkelte Bygninger. Det synes som om "Hovedet" ved en gravet Kanal har været afskilt fra den øvrige Tange. Bevoksning: 1982: Løvkrat

1947 Museal prøvegravning
Langelands Museum
Arkæologiske udgravninger, prøvegrøfter både på borgplatauet og i byområdet "Købing" nord herfor, som egentlig er delt i 2, "Forreste Købing" og "Bageste Købing". Fund af brønd og mange løsfund, middelalder.

1981 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1981 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Fredet 1981". Noteret i sognebeskrivelsen.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Forefundet som beskrevet i tinglysningsdokument af 11.12.1982 (FFF j.nr. F53-1697). Ingen beskadigelser eller ændringer konstateret. ** Seværdighedsforklaring ** Seværdigheden kan diskuteres - eneste umiddelbart synlige kulturminde i terrænet er halsgraven mod N. Dog er stedet for sin naturskønne beliggenhed og instruktive karakter m.h.t. placering af tidlig-middelalderligt forsvarsværk i topografien anset for "middel-seværdigt". Bevoksning: 1982: Løvkrat

1992 Privat detektorbrug
Journal nr.: 12805
Langelands Museum
Ved detektorafsøgning på "Forreste Købing" (marken nord for graven mod Købinghoveds forborg) fandtes følgende: fem små (borgerkrigs?)mønter, et rosetformet prydbeslag af bronze, et ovalt bronzebeslag, et fragment af et lille ornamenteret bronzespænde, et bronzemundingsblik og en lille blyklump. Genstandene fandtes inden for en 25 m bred bræmme uniddelbart nord for voldgraven. Længere mod øst fandtes et kegleformet blysynk.

1992 Genstand givet til museum
Journal nr.: 12805
Langelands Museum
Fundene overgivet til Langelands Museum.

1992 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 12805
Langelands Museum

1993 Privat detektorbrug
Journal nr.: 12805
Langelands Museum

1996 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/97-488
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
6 mønter: Erik Glipping og Erik Menved fundet på bypladsen Bageste Købing nord for 1300-tals borgen Købinghoved.

1997 Privat detektorbrug
Journal nr.: 12805
Langelands Museum
Fund af mønter LMR 12805:107-109.

1998 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/98-488
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5852. Erik Glipping, Slesvig, Erik Menved og en ubestemmelig mønt. LMR 12805:107-109.

1999 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/99-488
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6105. Penning, Erik Glipping, Roskilde. LMR 12805:120.

1999 Privat detektorbrug
Journal nr.: 12805
Langelands Museum
Fund af borgerkrigsmønt. LMR 12805:120.

2004 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/04-488
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 6806 Mønt Nørrejylland 1280´erne og mønt henført til Slesvig, 1290érne.

2004 Privat detektorbrug
Journal nr.: 12805
Langelands Museum
Fund af to mønter, der i samme måned indsendes til bestemmelse.

2005 Privat detektorbrug
Journal nr.: LMR 12805
Langelands Museum

2005 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: LMR 12805
Langelands Museum

2008 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/08-488
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7743. 3 Mønter (LMR 12805:150-152). 1. Erik Menved, Nørrejylland, MB 428, slodt. 2. Erik Menved, Ribe, MB 463, korroderet, kantskade. 3. Borgerkrigsmønt, ubestemt, ca. 1280-1330, slidt, korroderet.

2009 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 2009-006816
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 7963 (LMR 12805). 1. Penning, Erik Glipping, Roskilde, MB 171, x158 2. Penning, Erik Glipping, Slesvig, MB 272, x159

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Skaarup,J.
Øhavets middelalderlige borge og voldsteder
2005