Starup-stenen
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Haderslev

Sted- og lokalitetsnr.
200308-39

Fredningsnr.
38106

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Starup-stenen Granitsten, højde ca. 140 cm, bredde (foroven) ca. 50 cm (forneden) ca. 81 cm. Tykkelse (foroven) ca. 20 cm, (forneden) ca.24 cm. Rune- indskrift, der i oversættelse lyder: "Eriks kuml". Stenen står på kirkegården syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (12)
1920 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Sb. 20.03.08-39. Notat af Hr. doct. phil Johs Brøndum Nielsen. Hermed tillader Nationalmuseet sig at henlede Deres opmærksomhed på, at der under verdenskrigen er fundet en runesten i Starup kirke ved Haderslev. I Kunstkalender Schleswig Holstein 1918-19 s. 42 meddeler Pastor Heinrich Petersen, Starup, en oversigt over kirkens restaurering og oplyser, at stenen fandtes ]]ved genåbning af kirkens nordlige arkadebuer[[ "unter den Eingangsbogen des Südwand. Er ist leider sehr abgetreten, aber eine Reihe noch nicht entzifferter Runen ist noch erkennbar". April 1920. Ikke afsendt, da stenen vistnok kun har naturlige skurer. Noteret i huskebog

1931 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 462/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 462/30: Sb. 20.03.08-39. Brev af d. 5/1 1931 ml. past. emer. H. W. Petersen, Lübeck, og N02. Høitærede Hr Direktør! Skønt jeg indtræder i mit 80de Livsaar er det mig magtpaaliggende med følgende Andragende at henvende mig til Københavns videnskabelige Autoritæter. For 20 aar siden fik jeg som Præst til Starup Kirke ved Haderslev Lov til at begynde med Starup Kirkes Restauration. Efterat vi havde udtømt ca ½ Jord, fandtes under Kirkens gamle Vestindgang en Runesten, som desværre ...[?] i Midten var meget slidt ved Menighedens Fødder. Vi stillede Stenen udenfor Kirken som om den var en Gravsten. Min første Opgave var at fuldkomme Kirkens Restauration, saa skulde Runestenens Undersøgelse. Min Bortgang fra Starup 1920 gjorde det umuligt. Jeg tvivler ikke paa, at dersom Resterne af Runeskriften opridses og Stenen betragtes, naar Solen lige skinner forbi Fladen, Stenens uendelig vigtige Indhold vil kendes. Vil De, højtærede Hr Direktør, ikke være saa venlig at interessere Statens Organer for Stenens Undersøgelse og, når samme er skeet, at meddele Resultatet til Deres hengivne, ved historisk Interesse med Dem forbundne H. W. Petersen past. emer.

1931 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 462/30
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 462/30. Sb. 20.03.08-39. Brev af d. 9/1 1931 ml. Pastor emer. H. W. Petersen, og N02. Paa Nationalmuseets Vegne takker jeg Dem meget for Meddelsen om den ved Starup Kirkes Restaurering fundne Runesten, om hvilken jeg persomlig har en svag Erindring fra dens nuværende Plads paa Kirkegaarden, men som jeg skal lade undersøge ved Lejlighed, hvorefter det selvfølgelig skal være mig en kær Pligt at give Dem Besked om Resultatet; men desværre har jeg paa Fornemmelsen, at det bliver negativt. Ærbødigst MM

1959 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 982/59
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 982/59. Sb. 20.03.08-39. Brev (kopi) af d. 30/12 1959 ml. Willy Buch, Fm. for Danmarks Naturfredningsforening lokalafd. i Haderslev, og Danmarks Naturfredningsforening København. Til Danmarks Naturfredningsforening København Foranlediget af den bestandige fejltagelse (sidst i "Dannevirke" af 29. ds), at Hærulvstenen skulle være Nordslesvigs eneste runesten, tillader jeg mig herved høfligst at forespørge, om det vil være muligt at få lov til at lade en af Nationalmuseets eksperter opmale runerne "Eriks kummel" på Starupstenen. De er næsten ulæselige, da stenen har været kirkens dørtrin i ca. 800 år. Jeg henviser til, at Hærulvstenen er opmalet, ligesom mange svenske sten - og at runerne var malede i vikingetiden. Med venlig hilsen Willy Buch FM. for lokalafd. i Haderslev Vedlagt sagen: Korresp. af d. 9/1; 12/1 1960 ml. Willy Buch, Fm. for Danmarks Naturfredningsforening lokalafd. i Haderslev, og N02. Korresp. af d. 9/1 1960 ml. Erik Moltke, N02, og N02.

1960 Museal besigtigelse
Journal nr.: 474/60
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 474/60; NM 982/59. Sb. 20.03.08-39. Brev af d. 971 1960 ml. lektor Willy Buch, Haderslev, og N02. Hr. lektor Willy Buch, Haderslev. Foranlediget af Deres brev af 20/12 til Danmarks Naturfredningsforening skal jeg meddele, at Nationalmuseets ekspert, dr. Erik Moltke, har erklæret sig villig til at opmale runerne på Starupstenen, når han i det kommende forår kommer til Sønderjylland. Med venlig hilsen sign. Aa. Rousell [[Er sket 7/6, 1960 Moltke.]]

1961 Museal besigtigelse
Journal nr.: 250/61
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 250/61. Sb. 20.03.08-39. Brev af d. 17/8 1961 ml. E. Moltke, N02, og N02. Til Nationalmuseets 2. afd. Runerne på Starupstenen, Haderslev amt, d.d. opmalet med sort, efter at den røde farve så vidt muligt var fjernet. Hvis præsten eller menighedsrådet må ønske runerne grønne, blå eller forgyldte, må de henvende sig andetsteds Nationalmuseet d. 17. aug. 1961 Moltke.

1982 Tinglysning
Journal nr.: F. 53-1922
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Granitsten, højde ca. 140 m, bredde (foroven) ca. 50 cm, (forneden) ca. 81 cm. Tykkelse (foroven) ca. 20 cm, (forneden) ca. 24 cm. Runeindskrift, der i oversættelse lyder: "Eriks kuml". Stenen står på kirkegården syd for kirken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke.

1982 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F. 53-1922
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4607/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: 4607/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal restaurering
Kulturstyrelsen
”Eriks kuml.” Dateres vikingetid. Højde 140 cm, bredde 81 cm. Omtalt 1914, anvendt som dørtrin i kirken. I dag rejst på kirkegården. Runerne bemalet med sort. Hele indskriften kan tydes. Bevaringstilstand: Jævn Tilstandsvurdering 2015,

Litteraturhenvisninger  (0)