Riber Kjærgård Voldsted
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Esbjerg

Sted- og lokalitetsnr.
190204-62

Fredningsnr.
350417

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Borg/Voldsted, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
RIBER KJÆRGÅRD VOLDSTED Voldstedet består af en tresidet herregårdsplads, der hæver sig over det omgivende lavere terræn. I nordvest og ved nordspidsen er vold- stedet begrænset af en jordvold, på de andre sider af en skråning. Midt på pladsen ligger den fredede hovdedbygning omgivet af 10-15 m brede grave, over hvilke der i øst og vest er overgange. I den nord- lige del af voldstedet en tør vinkelgrav, der i øst-vest måler ca. 40 m og i nord-syd ca. 30 m. Det fredede areal er udlagt til park med skovlignende bevoksning af løvtræer. Sydvest for graven omkring hoved- bygningen ligger et bygningskomplex. Voldstedets udstrækning og fredningsgrænserne findes angivet på vedlagte kort, 1:2300. Fredningsgrænsen forløber i nordvest langs sydøstsiden af den offentlige vej ca. 350 m i nordøst langs en bivej, ca. 265 m, mens den i syd følger foden af skråningen ud mod engen, ca. 290 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller beskadiges ved pløjning, gravning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må benyttes som park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (10)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1411/85
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I forbindelse med byggeri på og ved Kærgård vil Riber Kjærgaard Voldsted blive berørt. ASR vil foretage en udgravning.

1985 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.49/83
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1985 Museal besigtigelse
Journal nr.: 701
Den antikvariske Samling i Ribe
Et fundament af svære utilhuggede kampesten og en teglmurs nederste skifter opført af Flensborgsten.

1985 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 701
Den antikvariske Samling i Ribe
Ved opgravning af den gamle grøft til hovedkloakken var man stødt på fundamenter af bl. a. munkesten.

1985 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 701
Den antikvariske Samling i Ribe

1985 Museal udgravning
Journal nr.: 701
Den antikvariske Samling i Ribe
I en profil kunne det iagttages, at der før byggeriet på stedet var sket en kunstig forhøjning af området. Efter at den kunstige forhøjning er sket, er der gravet en fundamentsgrøft, hvori muren er sat. Der er ikke gjort fund, der giver nogen datering af den kunstige forhøjning, men forhøjningen er antagelig sket i forbindelse med det første byggeri på stedet, nemlig et stuehus der antages at være fra 1500-tallet.

1985 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 701
Den antikvariske Samling i Ribe
I forbindelse med byggearbejder skal der foretages omfattende jordarbejder.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)