Volden
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100207-78

Fredningsnr.
0715117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 17/4 1971 og 7/8 1971 Volden. Voldstedet består af en flad banke af afrundet form, der i nord, øst og syd er omgivet af vold og grav, men i vest har en jævn skråning mod et tilgrænsende engdrag. Banken måler ca. 45 x 35 m med størst udstrækning i øst-vestlig retning. Volden i hvis østside er en ca. 4 m bred gennembrydning, er indtil 10 m bred og hæver sig 1-2 m over bankens niveau. Den tørre grav som følger volden på ydersiden er bedst beva- ret i nord, hvor bredden er ca. 12 m, og gravens bund ligger indtil 5,5 m under voldens krone. I øst fremtræder graven som en svag sænkning, mens den er helt udvisket i syd. Vold- stedet er græsklædt med bevoksning af bøgetræer på volden. Voldstedet ligger vest for gården Toften, ved den vestlige fod af et bakkedrag. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Denne går i nord langs gravens ydre overkant og i øst og syd 10 m fra fra voldens fod. I vest følger den opmålingens kote 4.00 mellem nordre og søndre volds vestlige afslutning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyg- gelse eller henlæggelse af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres. Beplantning med løvtræer på voldkronen er fortsat tilladt, idet ny beplantning dog først må ske efter samråd med rigsantikvaren. Tilføjelse af 4/8 1971: Bestemmelsen om, at der ikke må pløjes, ændres således, at pløjning og almindelig landbrugsmæssig dyrkning af banken in- denfor volden samt arealet udenfor volden er tilladt, forud- sat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages nogen anden form for dyb jordbearbejdning.
Undersøgelsehistorie  (5)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vest for Gaarden Toften, paa et Sted hvor Marken skraaner ned imod et Engdrag, der tidligere har staaet under Vand, ligger et Voldsted. Den östligste Del dannes af en lav, langagtig Banke, der mod S. skraaner ned imod Engen og som paa de övrige Sider er adskilt fra den faste Jord ved en smal Grav, over hvilken der förer en lav Dæmning. En anden Dæmning förer mod V over til den höiere liggende Voldbanke, der ved en c 45' br Grav paa den nordre Side er adskilt fra den fast Mark, mod V og S omgivet af Engen. Banken danner en Oval, der er omgivet af Volde paa den störste Del af sin Omkreds, dog ikke mod V, hvor den sænker sig jævnt ned imod Engen. Mod NV. findes Levninger af en Dæmning, der ligeledes kan forfölges paa den faste Mark paa den anden Side af Engen; de to Dæmninger have sandsynligvis været forbundne ved en Bro. Det samme har været Tilfældet mod S.Ø. hvor man i Markfladen ser Spor af en Dæmning, der ikke kan paavises paa Voldbanken, da denne her er stærkt udplöiet. Voldene, der udvendig have en Höide af 18' over Gravens Bund ere paa den indvendige Side 5-6' h. (Pl 18).

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted. Det er dannet ved Gennemskæring i N-S af en Del af en naturlig banke. Mod Vest er det begrænset af et Aaløb; i N.Ø og S er det randet af en Vold c 1.50 M. høj, 5 M. bred. Pladsen er indvendig 70 M. i Ø-V, 32 M. i N-S.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum

Litteraturhenvisninger  (0)