Jomfruhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Kerteminde

Sted- og lokalitetsnr.
080110-13

Fredningsnr.
35185

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
1887: Voldsted. (Jomfruhøj eller Lindshøj). Voldstedet består af 2 i ca. 24 fods afstand beliggende fire- sidede voldbanker, adskilte ved og omgivne af en grav, hvis bredde er mellem 30 og 50 fod. Den sydøstlige voldbanke er ca. 70 x 62 fod bred, den anden lavere banke, er ca. 50 x 40 fod bred. På platformen til den første ses formentlige grundsten til en bygning, indenfor hvilke der for længere tid tilbage er gravet en fordybning. Begge banker er bevok- sede med træer ligesom gravene er tilgroede. Udvidelse af bestående tinglyst fredning af voldsted, tinglyst 4/3 1988: Voldsted. Voldstedet består af en ladegårdsbanke, 2 voldbanker og en dæmning. Voldstedet er kvadratisk i sin grundplan og måler 100 x 100 m. Det afgrænses mod syd af et reguleret vandløb og mod de øvrige sider af en voldgrav. Vold- graven er 1 - 4 m bred i bunden, 7 - 8 m bred ved overkanten og indtil 2 m dyb. Mod nord går voldgraven i et med et vådområde. En skovvej går midt over voldstedet i øst-vestlig retning. Vinkelret fra denne vej fører en skovvej mod syd midt over voldstedets sydlige halvdel og ned over bækken. De to voldbanker, der er tinglyst ved deklaration af 24/12 1887, ligger i voldstedets sydøstlige hjørne. Dæmningen ligger øst for den sydligste voldbanke. Den er orienteret N-S. Nord for bækken er den 22 m lang, 10 m bred ved foden og 4 m ved kronen. På dens østside ligger en grav, der er 2 m bred i bunden og 6 m bred ved overkanten. Dæmningen afgrænses mod syd af vandløbet, mens den mod nord går i et med landskabet 22 m fra bækken. Dæmningen fortsætter syd for bækken, hvor den efter ca. 10 m går i et med landskabet. Den er 9 m bred ved foden, 4 m bred ved kronen og hæver sig indtil 1 m over omgivende terræn. Fredningsgrænsen følger voldgravens yderkant. På den strækning mod nord, hvor voldgraven ikke er synlig, følger den voldstedets fod. Mod syd følger fred- ningsgrænsen vandløbets nordside. Ved dæmningen i det sydøstlige hjørne følger den østgravens yderkant til bækken. Syd for bækken følger frednings- grænsen foden af dæmningens østside 9 m mod syd. Herfra går den vinkelret mod vest til dæmningens fod på vestsiden og følger denne mod nord tilbage til bækken.
Undersøgelsehistorie  (8)
1824 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1884 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Lundsgaard Storskov, omtr. midt i Skoven, er en af Grave omgiven Jordvold, der vist nok er Levning af en ældre Befæstning. Den kaldes ofte "Jomfruhøj" eller "Røverhøj", men af Bønderne, de knytte Navnet "Jomfruhøj" med tilhørende Sagn (se Boesen Lundsgaard S.26f.) til en Nordvest for Lindshøj liggende, uden Tvivl naturlig, Høj [sb.32], og vist nok rettest, "Lindshøj" (jf. Lindslykke og Lindsbro i Nærheden). Højen eller Volden er firkantet, Hjørnerne dog nu næsten afrundede, ved Foden omtr. 70' i Retn. N.Ø.-S.V., 62' i Retn. S.Ø.-N.V., Højden op ad Skråningen er omtr. 34'; Overfladen 26' i Retn. N.Ø.-S.V., 21' i Retn. S.Ø.-N.V. - I Overfladens Rand ses en, dog nu ikke sammenhængende Række af store Kampesten, og inden for disse en, efter Sigende i Mands Minde, udgravet Fordybning. I Overfladen ses enkelte smaa Murstensstumper. Paa Volden voxer flere unge Bøge, Elme, smaa Tjørne og en enkelt større Eg. - Forbi Voldens sydvestre Side gaar en smal Lavning, der sikkert har været Leje for et Vandløb, og som fortsætter sig ud til Kjerteminde Fjord. Paa Voldens andre Sider gaa Grave, der nu tildels ere tilgroede og bevoxede, men som øjensynlig fra først af have haft en betydelig Bredde og Dybde. (En smal og lav Vold tværs over den omtalte Lavning synes at have været bestemt til at opstemme Vandet i Graven S.h.). - Paa den anden side af Gravene ligge flere mindre Højninger, der vist nok til Dels ere opkastede, Og dette er i hvert Fald utvivltsomt Tilfældet med en større N.Ø. for Volden liggende Højning, der nu er bevoxet med unge Bøge. - Ved Plantning af en Del unge Ege Vest for Volden fandtes for nogle Aar siden Murbrokker, Teglsten og Ben, formentlig af Mennesker. (jf. Pl. ) Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1887 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1985 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet "Jomfruhøj" eller "Lindshøj". Voldsted som nævnt i fredningsbeskrivelsen. BESKADIGELSER: Der ses for nylig at være foretaget fældning af træer på voldstedet, hvilket har betydet at man har kørt i voldgravene med ret store maskiner og forårsaget dybe spor i bunden af gravene. Den sydlige banke er næsten vegetationsløs på grund af stærkt slid antagelig fra enten knallertkørsel eller kælkning. En kæmpeeg, der står på toppen af banken er gået ud, og truer med at vælte, og vil derved rykke op i undergrunden. Et slid eller kørespor går fra den sydlige banke i nordlig retning ned i voldgraven og videre op ad den nordlige banke, og er helt vegetationsløs. Et tilsvarende slidspor går fra den sydlige banke ned ad dennes skråning i sydvestlig retning og er ligeledes vegetationsløs. Fredningsstenen der står på toppen af den sydlige banke hælder meget og bør rettes. Det fredede voldsted burde indhegnes i en kort periode, indtil der har dannet sig ny slidstærk vegetation på området. Fredningsgrænserne burde udvides, da voldstedet er betydelig mere omfattende end angivet i fredningen. Mod nord ses en lav banke omgivet af et kanalsystem ligesom en tilsvarende findes imod vest. Der ses et voldsystem imod øst omgivet af grav eller kanal. Noget længere mod nord fra voldstedet ses der i skovbunden et meget stort areal hvopå tydeligt kan ses højryggede agersystemer, der strækker sig helt ud til strandvejen. En større arealfredning ville her være gavnlig. Ingen mål angivet. ...Udvidelse af fredning er sket i 1987. . ** Seværdighedsforklaring ** Et særdeles omfattende anlæg, der ville kunne præsentere sig overordentlig godt ved en god information til publikum. Bevoksning: 1985: Græs, Løvkrat og Løvtræer

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 805/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: F53-3363
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1988 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-3363
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Udvidelse af bestående tinglyst fredning af voldsted. Voldstedet består af en ladegårdbanke, 2 voldbanker og en dæmning. Voldstedet er kvadratisk i sin grundplan og måler 100 x 100 m. Det afgrænses mod syd af et reguleret vandløb og mod de øvrige sider af en voldgrav. Voldgraven er 1-4 m bred i bunden, 7-8 m bred ved overkanten og indtil 2 m dyb. Mod nord går voldgraven i et med et vådområde. En skovvej går midt over voldstedet i øst-vestlig retning. Vinkelret fra denne vej fører en skovvej mod syd midt over voldstedets sydlige halvdel og ned over bækken. De to voldbanker,der er tinglyst ved deklaration af 24/12-1887, ligger i voldstedets sydøstlige hjørne. Dæmningen ligger øst for den sydligste voldbanke. Den er orienteret N-S. Nord for bækken er den 22 m lang, 10 m bred ved foden og 4 m ved kronen. På dens østside ligger en grav, der er 2 m bred i bunden og 6 m bred ved overkanten. Dæmningen afgrænses mod syd af vandløbet, mens den i nord går i et med landskabet 22 m fra bækken. Dæmningen fortsætter syd for bækken, hvor den efter ca. 10 m går i et med landskabet. Den er 9 m bred ved foden, 4 m bred ved kronen og hæver sig indtil 1 m over omgivende terræn. Fredningsgrænsen følger voldgravens yderkant. På den strækning mod nord, hvor voldgraven ikke er synlig, følger den voldstedets fod. Mod syd følger fredningsgrænsen vandløbets nordside. Ved dæmningen i det sydøstlige hjørne følger den østgravens yderkant til bækken. Syd for bækken følger fredningsgrænsen foden af dæmningens østside 9 m mod syd. Herfra går den vinkelret mod vest til dæmningens fod på vestsiden og følger denne mod nord tilbage til bækken.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet ,der ligger i skov, er formidlet med informationstavle . Der er tydelig spor af af fortidsmindet er flittigt besoegt .

Litteraturhenvisninger  (0)