Rønne

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Bornholms Museum

Kommune
Bornholm

Sted- og lokalitetsnr.
060304-2

Anlæg og datering

Bautasten, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Runesten, Vikingetid (dateret 750 - 1066 e.Kr.)
Indskrift, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Mindesmærke, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)
Befæstning, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)
Undersøgelsehistorie

1820 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1820 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Byen findes ingen archæologiske eller antikvariske Mærkeligheder, som kunde komme med i en Beretning som denne. N Lund anfører at der paa Rønne Gade (ved Præstedammen) i hans Tid [før ca. 1824] stod en Bautasten. Den er for længe siden [før 1878] forsvunden. N Lund anfører endvidere som en Mærkelighed, at der i Rønne Gade mellem Latinskolen og Thinghuset i Brolægningen findes to liggende Stene, som ifølge et Sagn ere lagte paa det Sted, hvor Prinzenskjold blev skudt. Paa deres øverste Side skal der have været Skrift, som dog allerede den Gang [ca. 1820] var aldeles udslidt. [Ifølge Trap Danmark skal den ene mindesten oprindeligt have været en runesten]. Hertil kan bemærkes, at gamle Ligstene i ældre Tid ofte anvendtes som Brostene. Jeg har set saadanne i flere Byer herovre. [[Stenene, et Par lange flade Granitstene ere blevne optagne ved en Omlægning af Stenbroen i Aarene 1850-60 og ligge nu i et Stengjerde imod Gaden en snes Alen nordligere. En Stump af den ene Sten af en [kvadratfods] Størrelse var imidlertid bleven afhuggen af den ene og atter nedlagt i Brolægningen, hvor de store Stene vare optagne. Paa denne Stump har jeg i 1869-70 ladet indhugge Aarstallet 1658. Den ligger der endnu. 19/3 79 E Vedel]]. Omkring en Del af Byen ses endnu tydelige Levninger af en Befæstning af Jordvolde med enkelte Bastioner. Denne Befæstning skal være udført i Aarene 1744-46.