Christian III's kanal
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
131202-23

Fredningsnr.
20139

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Kanal, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Christian d. III´s kanal samt jernbanedæmning. En ca. 2250 meter lang kanal og jordvold samt en tilhørende ca. 2100 meter lang dæmning. Selve kanalen er 6-12 meter bred med en op til 15 meter bred jordvold, og kaldes Christian d. III's kanal. Kanalen er nu tør bortset fra enkelte mindre vandfyldte områder, og dens bund ligger op til 0,75-1,00 meter under det omgivende terræn. Ca. 650 meter fra kanalens vestlige ende løber kanalen sammen med en 10-12 meter bred dæmning på matr.nr. 6f Over Hornbæk By, Hornbæk, der støder til kanalen på sydsiden af denne. Dæmningen løber parallelt med kanalen herfra og mod øst og er på længere strækninger anlagt delvist oveni kanalen og jordvolden. Dæmningen, der er ca. 1600 meter lang på strækningen, der løber parallelt med og oveni kanalen, er en nedlagt del af jernbanen Aarhus-Randers (1862-1936). På anlægget findes visse steder en grusvej med tilhørende trafikale skilte og formidlingsskilte. Grusvejens belægning og skiltene er ikke omfattet af fredningen. Mod vest krydses anlægget af Fladbrovej (matr.nr. 7000c Over Hornbæk By, Hornbæk) samt en stikvej mellem Himmelbovej og Fladbrovej (beliggende på matr.nr. 44 Over Hornbæk By, Hornbæk). Derudover findes yderligere en stikvej fra Fladbrovej til ejendommen på matr.nr. 10 p Over Hornbæk By, Hornbæk. De tre eksisterende vejtraceer for henholdsvis de to stikveje og Fladbrovej er ikke omfattet af fredningen. I øst støder anlægget op til den eksisterende motorvejstrace for Nordjyske Motorvej. Såvel kanal, vold som dæmning er omfattet af fredningen. I anlægget indgår endvidere den del af jernbanedæmningen, der fra matr. nr. 6f Over Hornbæk By, Hornbæk drejer mod sydvest mod Nørreåen. Dæmningen har en længde på 500 meter, en bredde på ca. 22 meter og en højde på op til ca. 4 meter. Brofæstet og broen over Nørreåen er ikke omfattet af fredningen.
Undersøgelsehistorie  (11)
1964 Uspecificeret aktivitet
Journal nr.: F1516/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1964 Tinglysning
Journal nr.: F1516/64
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
En 6-10 m bred kanal og 4-5 m bred vold. Kanalen, der kaldes Chr. III.s kanal, er nu tør, og dens bund ligger 0,75-1 m under det omgivende terræn.

1964 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1983 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 82/83
Kulturhistorisk Museum Randers
I forbindelse med et stort fællesbyggeri ville en projekteret udvidelse af en allerede eksisterende kloakledning gennemskære den fredede Chr. III's Kanal.

1983 Museal prøvegravning
Journal nr.: 82/83
Kulturhistorisk Museum Randers
Partiel undersøgelse af den fredede Chr. III's Kanal, der er anlagt i 1552-53. Der fandtes velbevarede tømmerrester, måske en "faskine".

1984 Museal udgravning
Journal nr.: 71/84
Kulturhistorisk Museum Randers
Undersøgelse af den fredede kanal. Konklusionen af undersøgelsen er, at kanalen ikke som tidligere antaget har været forstærket i siderne med faskiner af kraftigt tilhuggede fyrretræsstammer og planker (undersøgelsen 1983). Den langsomt flydende vandstrøms ringe erodering har ikke krævet forstærkning af nogen art i siderne. Det synes heller ikke påvist, at man bevidst har opkastet volde langs kanalen. Disse er antagelig nærmest skabte ved tilfældig opsmidning af afgravet materiale. Det synes nærliggende at antage, at den ovennævnte faskine må hidrøre fra et stemmeværk, måske i forbindelse med en vandmølle eller lignende.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Matr. 2b: Graven (bredde 12 m) græsklædt uden træer. Flad bund 1 m under terræn. Skilt fra vold og mark ved el-hegn. Volden (krone 2 m over gravbund) græsklædt med spredte træer. Voldbredden usikker p.gr.a. bred grusvej på kronen, vejkant 5 m fra gravens SØ-side i NØ, 1 m fra i SV. Vejen krydser anlægget langs matr. skel mod matr. 11a. Omgivelser: Dyrkede marker i NV og SØ; permanent græs i NØ. Matr. 11a: NØ for gammelt vejspor: Graven lidt udflydende og lidt smallere end ovf. Voldbredde 9 m. Voldkrone 1-1 1/2 m over gravbund. Fodsti=gammelt vejspor på voldkrone. I lysåben løvskov med skarp grænse mod granskov langs gravens NV-side. SV for gammelt vejspor: Anlægget knapt nok skelneligt i skovbunden. I granskov. Matr. 41: Anlægget skelnes som en svagt markeret sænkning og en bred rygning. Niveauforskel mellem gravbund og voldkrone overalt under 1/2 m. I lysåben bøgeskov. Matr. 9k: Volden her ca. 15 m bred. Græsklædt. En grusdynge henlagt på volden. ** Seværdighedsforklaring ** Nogenlunde seværdigt anlæg, hvad NØ-lige halvdel angår. Offentligt tilgængeligt i privat skov/offentligt ejet areal.

1998 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1189
Kulturhistorisk Museum Randers
I forbindelse med ledningsarbejde blev der foretaget et snit gennem vold og grav. Herved kunne det konstateres at kanalen, der er anlagt i 1550érne, var 1 meter dyb og 10,75 meter bred. Volden var 9 meter høj og 1,25 meter bred. Der blev ikke fundet genstande ved undersøgelsen.

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 961/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Matr. nr. 2b: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Matr. nr. 11a/11i: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stien krydser graven. Matr. nr. 41a: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Det er på denne strækning meget vanskeligt at se kanalen. Grav og vold er her bevokset med løvtræer. Matr. nr. 9k: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er vanskeligt at se og svært at forstå. Bevokset med græs og enkelte birketræer.

Litteraturhenvisninger  (0)