Odden Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100608-71

Fredningsnr.
041411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Odden hovedgård Odden voldsted Voldstedet består af en nærmest rektangulær banke, oriente- ret nordvest-sydøst. Den måler ca. 70 x 35 m, og den hæver sig med stejle skråninger ca. 5 m over engdraget, der omgi- ver voldstedet i vest, nord og øst. I syd er en ca. 15 m bred og indtil 4 m dyb tør halsgrav, hvorover der i nyere tid er anlagt en ca. 10 m bred dæmning, med indkørselsvej til de i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygninger, der ligger på banken. Voldgrav og skråninger er græsklædte. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Denne føl- ger i vest, nord og øst bankens fod, i syd halsgravens yder- skrænts overside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Almindelig have- drift er dog tilladt i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (9)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1986 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.115/86
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1986 Museal udgravning
Journal nr.: 86/1986
Vendsyssel Historiske Museum

1986 Grøft ved byggeri/anlæg
Journal nr.: 86/1986
Vendsyssel Historiske Museum

1988 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 423/88
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Ved anlæggelse af kloakledning erkendtes rester af en munkestensmur på kampestensfundament og muligvis rester af et munkestensgulv. Det kan være rester af den oprindelige vestfløj.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Herregården Odden, voldsted.

2014 Museal besigtigelse
Journal nr.: VHM00551
Vendsyssel Historiske Museum
Overvågning af tracégravning forud for anlæggelsen af jordvarme ved Herregården Odden. Grøften blev ført ud ved hovedbygningens sydside og forløbet var en svag bue gennem det fredede voldsted langs sydøstsiden af indkørslen til herregården. Jordvarmeledningerne blev ført ind i hovedbygningen ved kældervinduet, hvor de eksisterende olieledninger er indført. Der blev registreret et gammelt fundament 1,4 -3,3 meter syd for kampestensfundamentet i hovedbygningen. Opfylden i voldgraven var meget homogen og bortset fra tidligere el- og telefonkabler, var tracéet uforstyrret af nedgravninger. Der blev registreret enkelte løsfundne dyreknogler (X1 og X2) i opfylden.

2014 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: VHM00551
Vendsyssel Historiske Museum
Anlæggelse af jordvarme.

2016 Museal besigtigelse
Journal nr.: VHM00680
Vendsyssel Historiske Museum
Arkæologisk tilsyn i forbindelse med en begrænset afgravning af kældergulvet i herregårdens sydfløj. Ved afgravningen blev bygningens fundamentssten og ældste gulvlag (en pikstensbrolægning) iagttaget - dateret til årene omkring 1500 - samt en del opfyldningslag fra efterreformatorisk tid. Det kunne i undersøgelsen konstateres, at kældergulvet i bygningen var blevet hævet omtrent 70 cm siden opførelsen i begyndelsen af 1500-årene.

Litteraturhenvisninger  (0)