Skandsehøien
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
130211-13

Fredningsnr.
150611

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Brolægning, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Tro og tradition, uspec undergruppe, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr.: Åsted by, matr.nr. 1a og 5a m.fl. Sallingholm voldsted Voldstedet består af en midterbanke, der er ca. 4-5 m høj og hvis tværmål er 23 m. Banken er omgivet af en grav, undenom hvilken der mod nord, øst og syd er en vold. Volden afgrænses atter af en ydre grav mod øst, og mod syd og nord af en fra gården til engen førende vej. Mellem vejen og volden er en grusgrav, der hører ind under fredlysningen. Uden om den ydre grav er der en svag antydning af en vold, der afgrænses af træplantninger i øst og syd. Vest for hovedbanken og adskil- te fra denne ved den indre grav ligger 2 firkantede jordstyk- ker ca. 17 x 17 m med en ca. 6 m bred grav imellem. Både nord og syd for disse jordstykker er der grave, der går fra den indre vold ud mod vest. Det fredede område fra øst til vest er 80 m, bredden er i øst 60 m, og i vest 22 m. Voldstedet er bevokset med lyng, i bunden af gravene med græs. NB: Beskrivelsen ovenfor er forkortet. I deklarationen er den mere udførlig.
Undersøgelsehistorie  (6)
1869 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Bakkerne östen for [voldsted Sallingholm, sb 2] findes storladne gamle Jordopkastninger, Volde og Grave. De kaldes Skandserne. I Midten findes en stor Höi, lig en Kæmpehöi, fra hvis Top man har Udsigt over Hedebakkerne deromkring og op til Aasted By. Den er 39 Favn i Omkreds ved Foden. Uden om den, især mod Nord, Øst og Syd findes en höi Jordvold med Spor af Brystværn paa den midterste Deel mod Øst. Udenom den er der igjen en Grav eller Grob. Østen for den er der en meget stor Indhegning op i Heden, hvis Grob eller Löbegrave staaer i Forbindelse med sidstnævnte Grav. Vesten og udenfor "Skandsehöien", som den kaldes, findes to fiirkantede Forhöininger, der kunne ligne Blokhuse eller noget lignende; den inderste af dem har staaet i forbindelse med Höien og Volden. Fra den store Indhegnings östligste Grob og indtil Volden er der 84 Favne; Indelukknes Brede fra Nord til Syd er paa Midten 54 Favne og inde ved Volden 25 Favne. Fra Holmshöi til den yderste Fiirkant er der 100 Favne og indtil Höiens Top 124 Favne. Den yderste Fiirkant er 8 Favne bred og lang, den inderste 6 Favn bred og 10 Favn lang. Fra Skandserne ud til Holmshöi [sb 2] er den gamle med Marksten opdæmmede Vei i Kjæret endnu synlig. Eet Kort over disse Skandser medfölger. Et Sagn fortæller, at der sidder en Pengekiste i Aabrinken tæt ved Holmshöi, og det har selv i den senere Tid haft saa megen Magt over Folk, at mere end Een har sögt efter den. Ligeledes fortælles der, at Sallingholm engang blev haardt beleiret og at Fjenden laae indenfor i Skandsen saa længe, at de Beleirede ikke havde mere end et Par Köer tilbage at leve af. Men da de hittede paa at binde Skindene af de allerede slagtede og fortærede Kreaturer over de levende og flere gange itræk före de to Köer ud til Aaen at drikke, hver Gang med forskjellig Skind over, saa opgav Fjenden Beleiringen, da han saae, at det endnu vilde vare længe inden han kunde sulte dem ud.

1910 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted. (1869 "Skandserne"). Det af Generalstaben med Höjsignatur mærkede Punkt paa Atlasbladet "Nykjöbing" kaldt "Skansehöj" er Midtpartiet (Barfred) i et ret vidtlöftigt Anlæg af mindre Volde og Grave. Ang. nærmere Beskrivelse (ogsaa hvad det herudfor i Engen liggende Voldsted, Nr. 2, angaar) henvises til den ret fyldige Omtale hos S 1869 (med Rids), S 1874-75 og R. H. Kruse: Nörrejyllands Mærkværdigehder, I, S. 105-06, 1843 (Manuskript i antikv.-topogr. Archiv, med Plan, hvoraf vedföjet Kalke) samt Trap, Danmark, 3. Udg. 1901, IV, 623-4 og Pontoppidans Danske Atlas, 1768, IV, 740. De her givne Skildringer passe gjennemgaaende endnu. 1897 forsögte Nationalmuseet II forgjæves at fredlyse Stedet. Kalke efter Plan i R. H. Kruses Manuskript "Nörrejyllands Mærkværdigheder" I, 105-06. (1843). [skitse].

1912 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1941 Privat besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Voldsted med Skansehøj lyngklædt. MS i Østsiden.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint voldsted med markant midterbanke (med fredningssten) og markante volde/grave, som beskrevet. Græsklædt og bevokset med spredte buske, ligger i uopdyrket areal, mod øst, nord og syd skov, mod vest kanal/å. Kan med fordel formidles. I engen vest for dette voldsted ligger voldstedet Sallingholm - betydeligt mindre fremtrædende og tilsyneladende uden fredningsstatus.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)