Øm Kloster
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Skanderborg Museum

Kommune
Skanderborg

Sted- og lokalitetsnr.
160405-153

Fredningsnr.
261117

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Klosteranlæg, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Vandledning, Middelalder (dateret 1500 - 1535 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Hospital, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
RUINER AF ØM KLOSTERANLÆG Beskrivelse af matr.nr. 1h, 2p, 12b og 13a: De fremdragne samt under jordoverfladen beliggende ruiner af Øm kloster med dertil hørende begravelser. Det fredede areal er identisk med hele matrikelnumret. Beskrivelse af matr.nr.1p: De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Øm klosteranlæg med dertil hørende begravelser må ikke beskadiges eller ændres. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller tildækning må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (22)
1964 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
Øms klosters ældste historie er nedskrevet af nogle af munkene 1207-67. Omkring 1160 aftalte bisp Eskil af Århus med abbed Henrik af Vitskøl, at der skulle oprettes et cistercienserkloster i Århus stift. Klosteret i Øm blev grundlagt 1172. Først 1560 sekulariseres Øm, godset lagdes under Bygholm, og bygningerne omdannedes til det kongelige slot Emborg.1561 befalede Frederik II, at Emborg kirke m. m. skulle nedrives og materialerne anvendes ved ombygningen af Skanderborg slot. Klostertomten ligger mellem Mossø og Gudensø og var oprindeligt flankeret af to parallelle kanaler, der gav klosteret vandkraft. Efter at pladsen havde tjent egnens folk som stenbrud, var murrester over jorden forsvundet, da Nationalmuseet 1896 foretog en mindre prøvegravning. 1910-11 fandtes et par middelalderlige grave, efter 1921 påbegyndtes årlige udgravningsarbejder. Klosterkompleksets fundamenter fandtes bevaret og kunne afdækkes i så stort omfang, at der fremkom den fuldstændigste grundplan, der kendes af et dansk cistercienserkloster.

1986 Museal udgravning
Journal nr.: M2/1986
Horsens Museum

1988 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Restaurering af murværk.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1329/89
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Et grundstykke beliggende op til Øm-kloster ruinpark blev erhvervet for fondsmidler og prøvegravet. Ved undersøgelsen fremkom teglstensmurværk, der tolkes som en del af klosterets hospital. Andre rester af teglstensmure tolkes som hospitalets vandhus. Heri fremkom en vandførende teglsat kanal. Datering o. 1500 - 1560.

1991 Museal besigtigelse
Øm Kloster Museum
Arkæologiske iagttagelser i grøft for vandledning i tjenesteboligens have. Lag med nedbrydningsmateriale og dyreknogler.

1992 Privat opsamling
Øm Kloster Museum
Fund af mønt i vandledningsgrøft i museets tjenesteboligs gård.

1994 Privat opsamling
Øm Kloster Museum
Mønt fundet ved østbredden af vestre klosterkanal.

1994 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/94-52
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 484
Skanderborg Museum
Udgravningerne blev gennemført som uddannelsesudgravninger med 3 uger i maj-juni hvert af årene. Der blev fundet betydelige rester af en stor bygning fra 1495 med kældre, der var delt af en kanalføring. På nordsiden havde huset en senere tilbygning. På et tidligere tidspunkt var området anvendt som kirkegård, hvilket må være ophørt, da kanalen i sin første udformning blev anlagt i 1313.

2000 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/00-876
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønten, FP 6196, bestemmes som en penning fra Christoffer II (1319-1332), som traditionelt henføres til Sakskøbing.

2000 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/00-876
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Mønten, FP 6193, bestemmes som en søsling, præget i Malmø i 1525 i Frederik I´s navn.

2000 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Øm Kloster Museum
Mønten indsendes til danefæ-vurdering.

2000 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Øm Kloster Museum
Mønten indsendes til danefæ-vurdring.

2002 Museal besigtigelse
Kulturstyrelsen
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
RUINER AF ØM KLOSTERANLÆG Beskrivelse af matr.nr. 1h, 2p, 12b og 13a: De fremdragne samt under jordoverfladen beliggende ruiner af Øm kloster med dertil hørende begravelser. Det fredede areal er identisk med hele matrikelnumret. Beskrivelse af matr.nr.1p: De under jordoverfladen eksisterende ruiner af Øm klosteranlæg med dertil hørende begravelser må ikke beskadiges eller ændres. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering, opmuring eller tildækning må kun finde sted med rigsantikvarens samtykke.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kort beskrivelse Klosteret blev grundlagt 1172. I 1560 sekulariseredes det til det kongelige slot Emborg. Anlæggets bevaringstilstand Fundament eller rester af fundament over jordoverfladen. Man begyndte med indretning af en midlertidig kirke, hvor klosterets velgører biskop Svend blev begravet 1191. 1257 blev kirken i det kendte klosteranlæg indviet, men var på det tidspunkt ikke helt færdig. Nedlæggelsestid Efter reformationen (1525-1600). 1561 blev kirkebygningen nedrevet. Sten fra kirken og andre af klosterets bygninger blev brugt ved byggearbejder på Skanderborg Slot. Trusselgrad Ikke truet. Er beskyttet som en del af museumsområdet. Kilder Danmarks Kirker Lokalmuseernes arkiver Øm Kloster. Kapitler af et middelalderligt cistercienserabbedis historie. udgivet af Øm Kloster Museum. 2003

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VIII, 2, Skanderborg Amt
1964