Revshaleborg voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070603-24

Fredningsnr.
45233

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Hegn/gærde, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)
Murforløb

Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Bro, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)

Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 - 1848 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet Revshaleborg Voldstedet, der måler ca. 200 m. i øst-vestlig retning, er anlagt på Borgø's vestlige del, der har form som bred tange. Det består af en næsten cirkelrund borgplads, hvis diameter er ca. 90 m. Langs borgpladsens kant er der munkestensbrokker. Mod nord, vest og syd begrænses den af skrænten mod Maribo Søndersø. Mod øst beskyttes borgpladsen af et forsvarsværk bestående af 5 tørre grave med 4 mellemliggende volde. Borgpladsen er delvis dyrket, iøvrigt er voldstedet bevokset med skov. Fredningsgrænsen forløber langs den østlige gravs ydre overkant og iøvrigt langs søbredden. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, udjævnes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dyrkning og skovhugst er forbeholdt ejeren.
Undersøgelsehistorie  (6)
1854 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1880 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa Borgø Bygningsplads med foranliggende fire Volde og Grave. Bevoksning: 1984: Løvtræer

1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedet Refshaleborg. Forefundet som beskrevet i fredningsteksten. Det er, især på forværket, bevokset med en højstammet urskov bestående for en stor del af småbladet elm, der har bortskygget enhver under- og bundvegetation, således at forværkets volddrag og grave fremtræder yderst overskueligt, men samtidig stærkt udsat for erosion. Borgpladsen har været delvis under dyrkning og er således mere lysåben. Den er derfor mere tilgroet og kunne nok vinde ved en nænsom soignering, der dog må opvejes mod en sikkert ret beskeden besøgsintensitet. Borgbankens sider og randvold såvel som den inderste grav er tæt bestrøet med teglbrokker. Et par steder sås spor af recente smågravninger, der antagelig skyldes illegal aktivitet med metaldetektor. Overalt er terrænoverfladen meget stærkt præget af mosegrisegange og -muldskud. Denne jævnt forløbende graveaktiviteter antagelig medvirkende til at holde overfladen vegetationsløs og vil på længere sigt fremme erosion af voldstedet. Der er uhindret adgang til stedet, men det forudsætter bådlejlighed. Regulær bådfart til øen er bortfaldet for ca. 15 år siden. På nordlige søbred for enden af en morænetunge ud i engen (afsat på 4 cm kort) ses ca. 75 tildels svære egepæle i vandet - tydeligvis rester af en ca. 5 m bred og mindst 10 m lang bro. Søbredden og næsset er fyldt med munkestens- brokker. MIDDELALDERLIGT OVERFARTSSTED til Borgø. Fotograferet. ** Seværdighedsforklaring ** Et i sig selv usædvanlig velbevaret, instruktivt og overskueligt voldsted, der ligger i de smukkest tænkelige omgivelser. De urskovslignende vegetation på voldstedet, samt et meget spændende og romantisk skovmiljø på Borgø iøvrigt, forlener stedet med en fortættet stemning. Bevoksning: 1984: Løvtræer

2004 Museal udgravning
Journal nr.: LFS 140
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Undersøgelserne var led i forskningsprojekt "Refshale" og foregik på land og i vand. I vand fandt dykkerne tydelige spor af den bro der har forbundet Borgø med fastlandet. På selve øen afslørede man tre felter med forskellige murforløb. På borgbanken fandtes mønter og armbrystbolte med metaldetektor.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)