Paalsgaard
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sønderjylland

Kommune
Sønderborg

Sted- og lokalitetsnr.
220101-14

Fredningsnr.
421014

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Marksystem, Udateret (dateret 3950 f.Kr. - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted i Roden Skov i afd. 7. Et lille voldsted, bestående af en lav rund banke, ca. 11 m i diameter, om- givet af en ca. 4 m bred grav, der i nordøst munder ud i et lavt, sumpet drag, formentlig et gammelt åleje. Banken, der hæver sig ca. 2 m over gravens udtørrede bund, har tidligere været beplantet, men ligger nu hen i græs. Dens sydlige del er noget forstyrret ved en mindre nedgravning. Grænsen for det fredede areal følger i øst, syd, vest og nordvest voldgravens yderrand 2 m over for denne. I nord og nordøst, hvor graven slutter sig til et sumpet drag, lægges fredningsgrænsen i en afstand af 7 m fra bankens fod.
Undersøgelsehistorie  (7)
1954 Museal besigtigelse
Journal nr.: 448/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
NM 448/55. Sb. 22.01.01-14. I Roden skov, afdeling 7, der overvejende er beplantet med nåletræskulturer, findes et ganske lille voldsted, bestående af en lav rund banke, ca. 11 m i diameter, i hvis sydlige del der er en indhulning, der vel skyldes senere indgreb. Banken tangeres i nordøst af et lavt, sumpet drag, måske et gammelt åleje, hvori en moderne afdræningsgrøft er gravet. På alle andre sider er den omgivet af ca. 4 m brede grave, der nu er i niveau med det sumpede terræn i nordøst. Banken rejser sig ca. 2 m over gravens nuværende bund. Voldstedet har været helt tilgroet med græs, el etc., men er nu af skovrider Martensen Larsen, Graasten skovdistrikt, helt frilagt, for at vi kunne få overblik over anlægget. Skovrideren var så venlig at tilbyde at stille sin arbejdskraft til disposition ved en eventuel undersøgelse af voldstedet. Omkring anlægget sås en del lave markvolde, der var ganske tilgroede. Som følge heraf kunne det ikke konstateres, om der var nogen sammenhæng mellem voldsted og markvolde. Voldstedet besås 11/11 1954 sammen med inspektør Stiesdal. 19/11 1954. Olaf Olsen. Vedlagt sagen: Skitsetegning.

1955 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Planskitse af voldstedet. Fundstedet er muligvis identisk med tomten af det gamle Paalsgaard.

1956 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 448/55
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
N02 448/55. Sb. 22.01.01-14. Et lille voldsted, bestående af en lav, rund banke, ca. 11 m i diameter, omgivet af en ca. 4 m bred grav, der i nordøst munder ud i et lavt, sumpet drag, formentlig et gammelt åleje. Banken, der hæver sig ca. 2 m over gravens udtørrede bund, har tidligere været beplantet, men ligger nu hen i græs. Dens sydlige del er noget forstyrret ved en mindre nedgravning. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved gravning, pløjning, stødoptagning, nybepalantning, bortførsel af jord og sten eller tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Grænsen for det areal, der er underkastet ovenstående fredningsbestemmelser, følger i øst, syd, vest og nordvest voldgravens yderrand 2 m oven for denne; i nord og nordøst, hvor graven slutter sig til et sumpet drag, lægges fredningsgrænsen i en afstand af 7 m fra bankens fod. NATIONALMUSEET, den 28. februar 1956. Johannes Brøndsted. Vedlagt sagen: Korresp. af d. 5/3 1956 ml. Dommerkontorets tinglysningskontor i retskreds 95, Graasten, og N02.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Et lille voldsted, bestående af en lav, rund banke, ca. 11 m i diameter, omgivet af en ca. 4 m bred grav, der i nordøst munder ud i et lavt, sumpet drag, formentlig et gammelt åleje. Banken, der hæver sig ca. 2 m over gravens udtørrede bund, har tidligere været beplantet, men ligger nu hen i græs. Dens sydlige del er noget forstyrret ved en mindre nedgravning.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted. Som beskrevet. Bevoksning (bøg i S) ryddes således, at voldstedet bliver tilgængeligt og overskueligt fra skovvejen. Al opvækst på anlæg og i gravens bund fjernes. ... [?] i N ryddes ligeledes. Ingen foto. Bevoksning: 1984: Mos, Græs og Løvtræer.

2004 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afsætningen er ændret ifølge oplysningerne i fredningsbasen.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Der vokser større træ på den østlige kant af banken.

Litteraturhenvisninger  (0)