Refshale
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Lolland-Falster

Kommune
Lolland

Sted- og lokalitetsnr.
070611-16

Printvenlig side
Anlæg og datering  (8)
Affaldsgrube, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Kogegrube, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Kulturlag, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Metal, Middelalder (dateret 1200 - 1299 e.Kr.)
Klokkestøbning

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1100 - 1259 e.Kr.)
Lokalisering af kirke usikker

Tegl, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kulturlag, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Undersøgelsehistorie  (20)
1968 Byggeri og anlæg
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Parcelhusbyggeri.

1968 Museal udgravning
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Der henvises til de indledende sager med dokumentation i henh. Maribo Museum og Nationalmuseets 2. afd., som mangler registrering.

1968 Museal udgravning
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Udgravninger af middelalderlige grave på nedlagt kirkegård.

1989 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 801-1989-28
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 801-1990-34
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1990 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1723/90
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse i forbindelse med "Refshale-projektet". Der fandtes spor af den middelalderlige landsbybebyggelse i form af stolpehuller og forskellige gruber, hvori der fandtes østersøkeramik og kandeskår, der daterer gruberne til hhv. 1100- og 1300 årene. En enkelt nedgravning indeholdt flere meget ildpåvirkede konstruktioner og tolkes som en mulig ovn.

1991 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 801-1991-24
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1991 Museal prøvegravning
Journal nr.: 425/91
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse i forbindelse med "Refshale-projektet". Der lokaliseredes grøfter, stolpehuller og gruber fra den middelalderlige bebyggelse. En af gruberne indeholdt velbevarede rester efter støbning af en klokke af bronzemalm. Støbegruben med fyrkammer opbygget af tegl blev kun prøvegravet. I en grube ved siden af fandtes stykker af støbeformen og andet fra støbeprocessen samt keramik, der daterer støbegruben til 1200-årene.

1992 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 801-1992-25
Lolland-Falsters Stiftsmuseum

1992 Museal prøvegravning
Journal nr.: 643/92
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Undersøgelse i forbindelse med "Refshale-projektet". Der undersøgtes rester af en oval klokkestøbergrube, 3,1 m lang og 1,4 m bred. Selve ovnen i midten af gruben var gravet yderligere 0,4 m ned. Denne målte 2,4 x 0,6 m og bestod af en fyrgrav på begge sider af en 1 m langt teglstenssat ovn med et blot 0,2 m bredt kammer. Oven på dette havde klokken stået og der var tydelige rester af lerkerne og den kraftige lerkappe. Klokken har haft en diameter på 25-30 cm og hører under kategorien messeklokker.

1992 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2721/92
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 801-1994-21
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Der mangler information om placering af klokkestøbegruben, eller den ligger andetsteds.

1994 Museal udgravning
Journal nr.: 801-1994-21
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Undersøgelsen er en del af "Refshale-projektet", som omfatter middelalderens miljø i området; landsby, kirkegård/kirke, klokkestøbegrube, teglovn, stormandsbolig, Refshaleborgen og pæleværket på Borgø. Ved undersøgelsen af den del af kirkegården, som ligger i dyrket mark fandtes ingen spor af kirken, men i haven til parcelhuset Refshale Byvej nr. 14 ligger resten af kirkegården. Der blev undersøgt 100 grave som fordelte sig på 4 typer: hovedrumsgrave, stengrave, trækistegrave og kisteløse grave fra o. 1100 til engang i 1300-tallet. Kirkegården var omgivet af en grøft, 1 m dyb og 1,5 m bred. Der fandtes endvidere en kogestensgruber og en grube fra bronzealderen. Jvf. LFS j.nr. 801-1989-28, 801-1992-25.

1994 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.2974/94
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1998 Planlagt rør-,kabelføring
Journal nr.: 72-1998-14
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Kloakeringsprojekt. Anlægsarbejdet vil skære igennem det middelalderlige miljø i Refshale. Anlægsarbejdet/arkæologiske undersøgelser vil efter aftale med Kommunen foregå sideløbende.

1998 Museal udgravning
Journal nr.: 72-1998-14
Lolland-Falsters Stiftsmuseum
Der blev påvist 7 gruber formentlig fra renæssance, stolpehul og en stenlægning med ukendt formål. En grube/kulturlag med østersøkeramik (tidlig middelalder) og glaserede skår (renæssance eller senere). Vigtig ny viden, at der på arealet mellem Refshalegården og Agerskovgård har været bebyggelse, ligesom fundet af kulturlag med østersøkeramik på højdedraget syd for Refshale Byvej er et vigtigt spor for fremtidige undersøgelser af den middelalderlige bebyggelse i Refshale.

1998 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: P.3454/98
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1999 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 13/94
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Kort beskrivelse Kirkegården er kædet sammen med den nærliggende Refshaleborg, men sammenhængen er ikke entydig. De gravlagte afspejler en ganske almindelig køns- og alderssammensætning. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. 100 grave blev undersøgt. Kirkegården var afgrænset af en grøft. Kirketomten blev ikke lokaliseret. Tilknyttet funktion Borg/voldsted. Der er en usikker tilknytning til Refshaleborgen. Nedlæggelsestid Antaget ældre middelalder (1100-1300). Refshaleborgen bliver erobret af “galne kådkarle med køller” i 1259 og synes ikke genopført. Er kirkegården nedlagt samtidig? Trusselgrad Truet (byggeri og anlæg). Kilder Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet Kieffer-Olsen, J.: Grav og gravskik i det middelalderlige Danmark. 1993 Jakobsen, J. G. G.: Reformationens kirkenedlæggelser. I Spor af Reformationen på Lolland Falster. Stiftsrådet for Lolland-Falsters Stift. 2016.

Litteraturhenvisninger  (0)