Ørkild Slots Voldsted
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Arkæologi Sydfyn

Kommune
Svendborg

Sted- og lokalitetsnr.
090513-108

Fredningsnr.
411734

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Ørkild Voldsted ligger som en vældig slotsbanke umiddelbart nord for Svendborg. Slottet er muligvis opført af Valdemar Sejr i 1200-tallet, men fik især betydning som Odense-bispens borg. Den var oprindelig omgivet af en mægtig ringmur og beskyttet af volde og grave. I dag er der ikke meget bevaret af det anselige slot, blot nogle rester af fundamenterne. Svendborgs borgere ødelagde Ørkild under Grevens Fejde i 1534. Den blev aldrig genopbygget, og stenene blev efterhånden genbrugt til nye huse i Svendborg og omegn.
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.nr. 1d og 1k: Den sydlige del af Ørkild slots voldsted. Matr.nr. 272a: Den nordlige del af Ørkild slots voldsted. Tingl.: Arealfredning omkring Ørkild slot. Overfredningsnævnets kendelse af 13/9 1951. Ørkild slots voldsted. Voldstedet består af en bakkeknude, der af 3 grave er delt i 4 banker. Den sydligste banke er den største, og på den- ne findes der synlige ruiner. Voldstedet ligger i Svendborgs udkant ovenfor Ørkilds Møller ved sydenden af Caroline Ama- lielunds skov og er skovbevokset. Det fredede areals form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Det er ikke tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun finde sted i samråd med rigsanti- kvaren. Restarering, opmuring eller evt. tildækning af rui- nerne må kun ske efter rigsantikvarens anvisning.
Undersøgelsehistorie  (9)
1860 Genstand givet til museum
Fyns Stiftsmuseum
Fyns Stiftsmuseum modtog i 1860 en spore og "nogle andre jernsager", og disse oplyses fundet på tomten af Ørkild Slot (FS187-188).

1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ørkild Voldsted, undersøgt af SOM i 1978 og 1980 ved JGB, som har udarbejdet beretning herover (tilsendt 5. kontor). Gennem ovennævnte undersøgelser viste det sig bl.a., at en bred, grøftlignende sænkning forløbende SV/NØ langs voldstedets SØ-side, mellem grusvejen langs havekoloni, og voldstedets fod, i virkeligheden er en SØ-lig ring-voldgrav, der i NØ løber sammen med den 4. halsgrav (som ikke omtales i fredningstekst). Denne voldgrav fandtes delvis opfyldt med jord (siden 1980) og udplaneret som parkeringsplads. Yderligere sås en del haveaffald fra kolonihaverne i SØ, samt kvas fra kommunens beskæring af buske, at fylde denne SØ-lige voldgrav. Et dyrehegn, opsat ved overenskomst mellem daværende FFF (v. Johs. Hertz), SOM og Svendborg kommune, og som omgiver hovedborgens topplateau, står fremdeles, uagtet det opsattes for en periode af 1 år til "afvænning" af knallertkørere. Hegnet har helt fra kort efter opsættelsen været klippet igennem og helt uvirksomt i ovennævnte hensigt. Det virker stærkt skæmmende. Nyt hegn opsat i 1984. Knallertkørsel på voldstedet, samt anden færdsel slider hårdt på dette, især på voldkroner og plateaukanter. Voldstedet er stærkt gentilgroet efter den desværre ikke opfulgte soignering, der indledtes i 1978-80, og derfor ret uoverskueligt. Der sås spor efter ureglementerede smågravninger i forterrænet mod N. En delvis fritliggende syldsten i en bygning sydligt på hovedborgens plateau var nyligt opbrudt. Pleje og tilsyn synes bydende nødvendigt for at hindre, at dette storladne fortidsminde ødelægges yderligere ved hærværk, kommunal ligegyldighed og almindelig tilgroning. ** Seværdighedsforklaring ** Et af landets mest imponerende voldsteder med storladne jordværker og en pædagogisk instruktiv beliggenhed. Ved opfølgning med instruktionstavler bliver voldstedet alment forståeligt og derfor mere seværdigt. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer

1993 Museal prøvegravning
Journal nr.: A93-230
Svendborg Museum
Undersøgelsen viste, at den ydre voldgrav omkring hovedborgen har været en spidsgrav; langs østsiden af de 3 nord for liggende banker har der også været en spidsgrav, mens der nord for den nordligste vold har været en halsgrav.

1993 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: A93-230
Svendborg Museum
Oprensning/retablering af voldstedets ydre grave.

2000 Museal udgravning
Journal nr.: A230
Svendborg Museum
I en række grøfter blev ringmurens præcise forløb dokumenteret. Forløbet af ringmuren blev herefter markeret med en græstørvsmur.

2002 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2006 Genstand givet til museum
Journal nr.: 000170
Svendborg Museum
Carl Sivertsen indleverer i juni måned 2006 to teglsten, fundet af hans far i 1958 på Ørkild Voldsted. Den ene er en intakt tagtegl. den anden er en intakt munkesten med hjortespor på den ene bredside og bemaling på den ene smalside.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (1)
Voldsteder i Danmark. Fyn og omliggende øer
1992