Vordingborg Slotsruin
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Vordingborg

Sted- og lokalitetsnr.
050213-168

Fredningsnr.
412614

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Vordingborg på Sjællands sydkyst var i middelalderen en af Danmarks største borge, hvis ikke den største. Ruinerne af den mægtige borg rejser sig endnu markant på toppen af skrænten bag Vordingborgs idylliske havn, hvorfra der er direkte adgang ud i det farvand, der forbinder Østdanmark med vest, og hvorfra man hurtigt kan stikke mod syd langs Falsters østkyst ned til den sydlige Østersøkyst, der med god vind kan nås på under et halvt døgn. Gåsetårnet knejser majestætisk over de gamle mure og kan ses på lang afstand fra alle verdenshjørner. For mere end 600 år siden, da borgen stod med i alt 9 massive tårne og op til 12 m højre mure, må den have gjort et uudsletteligt indtryk på datidens rejsende! En runesten fra 900-årene er det ældste tegn på en fyrstebolig i Vordingborg, og under borgens rester gemmer sig spor af en kongsgård fra tidlig middelalder. Ca 1160 bygger Valdemar den Store en lille træborg på stedet, der omgives med stenmure lige omkring år 1200 – men den store, pragtfulde borg, hvis ruiner ses i dag blev bygget af Valdemar Atterdag, efter at han havde påført de magtfulde Hansestæder et forsmædeligt nederlag. Gåsetårnets gås skal til evig tid minde herom.
Anlæg og datering  (11)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kapel, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Kirke, Historisk Tid (dateret 1200 - 1550 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1299 e.Kr.)

Gård, Middelalder (dateret 1067 - 1199 e.Kr.)

Møntfund, Middelalder (dateret 1400 - 1499 e.Kr.)

Bygning, Efterreformatorisk tid (dateret 1536 - 1660 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Nyere tid (dateret 1661 - 1699 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 2016 - 2016 e.Kr.)
Mindesten med inskription: "NÅR VI HVERT ÅR DEN 5 SEPTEMBER MØDES VED DENNE STEN ER DET FOR AT HÆDRE DE DANSKE KVINDER OG MÆND SOM SIDEN 1948 AF DANMARK HAR VÆRET UDSENDT PÅ EN INTERNATIONAL MISSION OG FOR AT MINDES DEM DER MED DERES LIV BETALTE DEN HØJESTE PRIS. SOLDATERFORENINGERNE 2016"

Fredningstekst
Vordingborg slot Adkomstdokument overdraget kongen 24. dec. 1808
Undersøgelsehistorie  (30)
1808 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1949 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Nationalmuseet har foretaget udgravninger på Vordingborg Slotsruin omkring århundredeskiftet (Henry Petersen m.fl.), i 1920'erne (Kai Uldall) og i 1940'erne (Aage Roussell).

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Murværket er mange steder noget medtaget af vind og vejr; både overfladeafsprængninger og større revner. ** Seværdighedsforklaring ** Vordingborg Slot. Bevoksning: 1981: Græs og Løvkrat

1990 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/90-22
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Som led i forskningsprojekt genåbnedes ca. 14 m af en N-S-gående søgegrøft tværs over borgen. Grøften stammer fra Nationalmuseets udgravning i 1941. Ved nyregistrering af profilerne stod det klart, at søgegrøften gennemskar en 4,5 m bred mindre voldgrav (skelgrøft), der er ældre end ringmuren omkring centralborgen (1200-tallet), og som ikke kan knyttes til nogen af de kendte borgfaser. Skelgrøften skærer en grav fra tidlig middelalder, og umiddelbart nord for skelgrøften afdækkedes flere grave. I søgegrøften fremkom en murrest (renæssance) nord for ringmuren og parallelt med denne. Der er muligvis tale om en bygning, hvori ringmuren har dannet sydvæg. Endvidere konstateredes en murrest fra Prinds Jørgens Palæ. Denne mur har dannet nordgrænse for palægården. Endelig registreredes sydsiden af den ydre af de to voldgrave, der sættes i forbindelse med Valdemar den Stores borg.

1996 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Fortsatte udgravninger på slotsruinen, bl.a. undersøgelse af 7 tidligmiddelalderlige grave, således at det samlede antal grave er 16. Hertil flere knoglehobe. To udgravningsfelter fra 1945-46 genåbnedes, i det ene felt lå østenden af et stenhus, hvis kulturlag var fjernet i 1945-46. Men i niveau med fundmentets bund fremkom kulturlag fra 1100-1200-årene.

1997 Privat opsamling
Journal nr.: 7473
Museerne.dk

1997 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Ved de fortsatte udgravninger undersøgtes et område på højborgen op mod borgens søndre ringmur. Her afdækkedes en bygning fra o. 1200, hvis sydvæg udgøres af ringmuren. Bygningen er opført på et metertykt opfyldningslag af rent ler, der dækker et cm-tykt kulturlag med rester af en værkstedsbygning. Kulturlaget overlejrer et opfyldningslag, primært bestående af afbrændte og nedrevne bygningsdele. Opfyldningen dækker et tyndt møddingslag, og begge lag tolkes som hørende til et gårdsanlæg, samtidigt med kirkegården fra tidlig middelalder. Undersøgelserne forventes videreført i 1998.

1998 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Mønt fundet i tilkastet fyldjord fra udgravningerne. (FP 5840).

1998 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: 12/98-52
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
FP 5840: Erik af Pommern, kobbersterling.

2000 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Museerne.dk

2002 Museal besigtigelse
KUAS, Fortidsminder
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2003 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Volden omkring det ældste Vordingborg er bevaret i ca. 40 cm højde, dens fyld består af stærkt forbrændt lerkliningsmateriale holdt på plads af en bred stensko af natursten lagt i ler. Volden har været forhudet med græstørv. Under alle anlæg konstateredes, som ved tidligere undersøgelser, kulturlag direkte på undergrund og repræsenterende den ældste sammenhængende bebyggelse på Vordingborg. I dette kulturlag fremkom sortsvedne træstrukturer, der må tolkes som en sammenhængende plankebelægning enten i et hus eller et vejforløb. Det blev endvidere konstateret, at Prinds Jørgens Palæ under både syd- og nordvæg er sat af meget store kampesten.

2005 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Det konstateredes at apsis og rektangulært kor i Andreas Kirketomt repræsenterer to byggefaser. Bl.a. er den rektangulære korvæg muret op til den ydre facade på apsistilhæftningen på både søndre og nordre korvæg. I den murede grav inde i koret fandtes skelettet, uden kranium, der blev undersøgt i 1897. Det øvre munkestensgulv i sakristiet blev optaget i 1890'erne, men nuværende udgravning viste, at det nedre gulvlag tilsyneladende er delvist bevaret. Undersøgelser på kirkegården nord for kirken viste, at denne ikke er blevet benyttet efter borgens nedlæggelse. Valdemar Atterdags borgmur har endnu bevaret facadesten på indersiden i tre skifter, og langs muren løber en fin brolægning af marksten, tilsyneladende ovenpå kirkegårdsjord.

2005 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2116-0005
KUAS, Fortidsminder

2006 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Genudgravning af Nationalmuseets udgravning VI, der i 1923 blev forestået af Kai Uldall. Ved undersøgelsen afdækkedes udvalgte partier af en murrest beliggende tæt syd for "Store Ruin".

2006 Museal udgravning
Journal nr.: 7473
Museerne.dk
Opfølgning på Kai Uldalls gravning VI, 1923.

2007 Danefæ erklæring ved Nationalmuseet
Journal nr.: FP 7669
Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
Christoffer II, Roskilde, MB 556.

2007 Privat detektorbrug
Journal nr.: SMV 7473
Sydvestsjællands Museum
Fund af mømt efter tilkastning af museal udgravning. Det nøjagtige fundtidspunkt er ukendt.

2007 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: SMV 7473
Sydvestsjællands Museum

2008 Museal restaurering
Journal nr.: 2009-7.23.08-0042
Kulturstyrelsen
Restaurering af udfaldsporten i østre ringmur i 2008

2008 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2008 af murværk mm.

2008 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2016 Uspecificeret museal aktivitet
Journal nr.: SMV 07984
Museum Sydøstdanmark
Tegl, tagtegl, munkesten, formsten, profilsten mm antagelig fra Vordingborg Slotsruin. Genstandene lå indtil 2012 i kælderen og på loftet af Sydsjællands Museums administrationsbygning. Genstandene stammer formodentlig fra udgravninger før år 1995, men er ikke tidligere registreret.

2016 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: SMV 7473
Museum Sydøstdanmark
19. august 2014 indleveret 2 metalgenstande fundet af privat. 7. november 2016 X1 og X2 klar til indlevering til Nationalmuseet.

2017 Danefæ indsendt af lokalmuseum
Journal nr.: SMV 8399
Museum Sydøstdanmark
Celt fundet i opgravet voldgravsmateriale deponeret på Masnedø. Fundet med metaldetektor. Klargjort til indlevering til danefævurdering på Nationalmuseet.

2017 Privat detektorbrug
Journal nr.: SMV 8399
Museum Sydøstdanmark
Celt fundet i opgravet voldgravsmateriale deponeret på Masnedø. Fundet med metaldetektor. Klargjort til indlevering til danefævurdering på Nationalmuseet.

Litteraturhenvisninger  (4)
Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie
1906

Dorthe Wille-Jørgensen
KONGENS BORG 123 års arkæologi på Vordingborg
2014
Vis på bibliotek.dk

Kulturhistoriske Studier, Sydsjællands Museum
1997

Kulturhistoriske Studier, Sydsjællands Museum
2000