Rugtved Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Frederikshavn

Sted- og lokalitetsnr.
100201-250

Fredningsnr.
091649

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Rugtved voldsted Voldstedet består af en 6 m. høj, noget uregelmæssig langagtig banke, hvis længde ved foden er ca. 60 m. og dens største bredde ca. 52 m. Banken er omgivet mod syd af Voer å og af en naturlig sænkning, medens hele den nordvestlige og nordlige side dækkes af dobbelte grave med mellemliggen- de vold. Mod øst findes kun en enkelt voldgrav. Ejeren forbeholder sig ret til oprensning af bækken om voldstedet.
Undersøgelsehistorie  (4)
1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rugtved Voldsted ( Pl. 31, Tillæg Pl IV). Tæt Ø. for den nuværende Rugtved Hovedgaard, paa et fladt og temmelig lavt liggende Terræn, der er gjennemströmmet af Vorsaa, ligger et anseeligt, men temmelig ødelagt Voldsted. Banken, paa hvilken det gamle Rugtved Slot har ligget, er 200' l, 100' br og synes for störste Delen at være opkastet af Menneskehaand; ud imod de omgivende Grave er den fra 14-18' h, falder paa de fleste Steder steilt af, kun mod N. er der fra Voldbankens Fod en smal Skraaning ned imod Graven. Banken er nu tildels ødelagt, da man tidligere i mange Aar har hentet Fyld fra den. I Midten er der saaledes gravet et stort Hul, hvis Bund mod Ø ligger 10', mod V 17' under Voldens Overflade; omtrent i Midten af denne Fordybning ses nogle sparsomme Rester af Murværk og rundt omkring ligger spredt talrige Stumper af Munkesten. Mod S.V. har Banken fortsat sig ud til det Sted, hvor den indre Grav stanser, men et stort Stykke, c 100' er i Tidernes Löb bleven bortgravet; mod S. er foretaget en mindre Indskjæring. Hele den sydlige Del af Banken er flad; ved Gravninger har man her (ved ) fundet tilhugne Sokkelsten og en Del profilerede Munkesten [skitse], i det nordvestlige Hjörne (ved ) er der opgravet adskillige Hjortetakker og Dyreknogler. - Paa den nordlige og vestlige Side af Voldbanken strækker sig en 26' br. Grav, der stanser paa Vestsiden paa et Sted, hvor der har været Indgang til Borgen; ved en lav Banke er den adskildt fra den brede, indre Grav mod Syd. Graven er mod N. begrænset af en lav Vold og staar ved en smal Gröft i Forbindelse med den anden Grav, der fra Aaen er fört udenom hele Voldstedet; da der ikke findes Spor til nogen Dæmning, har en Bro sandsynligvis fört over denne Grav ind til Borgen. Udenfor har der været en mindre Vold og en tredie Grav, men Volden er slöifet og Graven tilkastet af den nuværende Eier og kan ikke spores. Mod S har Voldstedet ligeledes været omgivet af tre Grave og to Volde; af disse er kun den inderste Grav bevaret, medens de övrige ere opfyldte og kun vise sig som svage Fordybninger i Marken. Alle Gravene have faaet deres Vand fra de brede Grave, der have omgivet den anseelige Plads, hvor den nuværende Hovedgaard ligger og som have havt Tillöb dels fra Vorsaa, dels fra forskjellige mindre Vandlöb. Ogsaa disse Grave ere nu tilkastede. Mod V. udenfor den yderste Grav skal der efter Eierens Sigende have ligget "en slags Bastion", som for en Del Aar siden blev slöifet; ved denne Leilighed fandtes Rester af Murværk og nogle Blidesten.

1931 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer
Rugtved Voldsted. Græsklædt, afgræsses af kreaturer.

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)