Høgsholt voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Odense

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080411-25

Fredningsnr.
37141

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Høgsholt voldsted. Voldstedet består af en lav firkantet lidt uregelmæssig borg- banke, der måler ca. 60 x 65 m., og hæver sig 1 m. til 1,5 m. over det omgivende terræn. På midten er banken delt af en øst- vest-gående få meter bred og 15-20 cm. dyb lavning. På bankens sydlige kant er der murrester. Fra dens sydøstre hjørne udgår en lav vold, der drejer mod vest og følger hele bankens sydsi- de i få meters afstand. Ca. 28 m. syd for bankens sydøstlige hjørne og skilt fra denne af en lavning ligger en mindre ca. 2 m. høj banke med stejle sider og en topflade på 7 x 12 m. Den- ne banke er på øst- og sydsiden omgivet af smalle lavninger, der mod syd antager form af en tør grav med en udenfor liggen- de lav vold. Voldstedet ligger i den sydlige udkant af Høgs- holt skov få meter syd for en øst-vest-gående skovvej. Vold- stedet er skovklædt. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt af fjerne den eksisterende bevoks- ning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (8)
1969 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
60 x 65 m stort voldsted.

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1979 Museal rekognoscering
Journal nr.: 3490
Museum Odense
Under rekognoscering i forbindelse med projekt "Landsbyens opståen og udvikling på Fyn", stødte man på voldstedet Højsholt, i Høgsholt skov. Det blev registreret i hvilket UTM koordinat voldstedet var beliggende, men voldstedet blev ikke afsat på målebordsblad.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høgsholt voldsted. Mål: 2,0 x 65,0 x 60,0 m. Længderetning N/S. Deles på midten af grøft i Ø/V-retning, 2-4 m. bred, 0,5 m. dyb. Rester af murfundament mod S. Ældre traktorspor langs Ø-kanten. Ulovlig beplantning mod SV og NØ indenfor fredningsgrænsen (se skitsen). Helt system af rævegrave på V-siden. Kun 2 sten tilbage mod SØ af de på tegningen viste. På voldstedet: Gammel bøgekultur med en del gamle graner. Mod Ø: Grankultur, ca. 15 år gammel. Mod N: Grankultur, ca. 10 år gammel. Mod V: Gammel løvkultur. Aftalte med ansat, at der søges dispensation for den ulovlige beplantning (ejeroplysning på skema). Høgsholt voldsted. Måler 2,0 x 12,0 x 7,0 m. Beliggenhed 28 m. fra SØ-hjørne og skilt fra denne af en lavning. Denne banke er på Ø- og S-siden omgivet af ca. 4 m. bred voldgrav og mod V et lavt, sumpet område. ** Seværdighedsforklaring ** Relativt flot anlæg, der kræver information. Ligger ud til befærdet skovvej. Bevoksning: 1984: Løvtræer og Nålekrat/-træer

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.Fortidsmindet ligger i skov

2018 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Odense
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)