Sostrup Voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
140106-118

Fredningsnr.
1918105

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (5)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1400 - 1535 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Sostrup voldsted. Voldstedet består af en lav, rektangulær herregårdsplads, 55 x 63 m, med om- givende vandfyldte voldgrave, tilligemed disses ydre dæmninger i øst og nord. Den søndre grav er ca. 14 m bred, de øvrige ca. 22 m. Voldgravenes sider er delvis stensatte. Over den nordre grav fører en træbro, over den søndre en muret bro med tre buer. Den sidstnævnte bro er omfattet af fredningen. På voldstedet ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. I voldgravenes sydøstre hjørne findes et cementstøbt afløb fra gravene, i det sydvestre et tilløb. Fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre rand i syd og vest, i nord og øst langs foden af yderdæmningen. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 115 m og i øst-vest ca. 110 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (7)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1980 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 2,0 x 115,0 x 110,0 m. Som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Mest p.g.a. klosteret og bygningerne. *************************************************** Genbesigtigelse 1987: Intet at bemærke. JGB

1986 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2137
Djurslands Museum
Registrering af fyldlag og fund ved anlæg af ledning gennem voldgrav lidt nord for hovedindgangen til slottet. I fyldlag fund af bl. a. nedbrudt ovn med pottekakler.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2137
Djurslands Museum
Det kunne konstateres at anlægsarbejdet på en fjernvarmeledning var påbegyndt.

1987 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.125/87
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Høj vandstand i gravene. En del siv og nedfaldne grene i voldgravene.

Litteraturhenvisninger  (0)