Holmegård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
050402-49

Fredningsnr.
372518

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Voldgrav, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Bro, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldgrave De ca. 80 m lange og 15 m brede vandfyldte voldgrave omgiver Holmegårds kvadratiske borgholm, hvis sider mod voldgraven er sikrede med kampestenssætninger. På borgholmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede hovedbygning. Over den vestre grav er anlagt en ca. 4 m bred muret bro. Fredningsgrænsen forløber udvendigt langs gravens øvre kanter og indvendigt langs borgholmens sider, idet stensætningerne er indbefattet i fredningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke. Tilføjelse til dokument, lyst d. 2. febr. 1971 : De vandfyldte voldgrave, der omgiver Holmegårds kvadratiske borgholm, er ikke som anført ca. 80 m lange og 15 m brede, men deres længde varierer fra ca. 62 m til 69 m, og bredden varierer fra 12 til 16 m. På borgholmens sydside er stensætningen mellem bygningen og borgholmens sydøstlige hjørne skredet ned i voldgraven.
Undersøgelsehistorie  (9)
1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: D.18/90-31
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1995 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1996:112-1
Næstved Museum
Ejeren af Holmegaard havde ansøgt Skov- og Naturstyrelsen om tilladelse til oprensning af voldgraven.

1996 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1996:112-1
Næstved Museum
Der blev ikke iagttaget arkæologiske interessante levn, bortset fra nogle få træstolper, som evt. er rester af tidligere broer over voldgraven, dels mod vest og dels mod øst, samt et gammelt dræn af træ..

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2007 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2007:160
Næstved Museum
Ved ledningsarbejder på gårdspladsen på Holmegaard Gods blev der påtruffet og delvist omgravet kraftige stenfundamenter samt kulturlag fra en ældre borgfase, hvorfor arbejdet blev standset. Arbejderne er endnu ikke afsluttet, men skal fortsætte under arkæologisk overvågning i 2008.

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2123-1650
KUAS, Fortidsminder

2008 Museal besigtigelse
Journal nr.: 2007:160
Næstved Museum
Overvågning af anlægsarbejde ved og omkring Holmegård Gods, i form af kloakering på den indre gårdsplads, tømning og oprensning af den indre voldgrav samt ledningsarbejde på forborgen og ved den ydre voldgrav. Under dette arbejde fremkom en betydelig viden om godsets anlæggelse og tidlige funktion. Godset har i middelalderen bestået af en barfred, udstukket fra den lave holm, sammenhængende med forborgen. Den indre nu kvadratiske voldgrav har oprindeligt været hesteskoformet og åben ud mod den i dag fossile sø. På gårdspladsen fandtes kampestensfundamenter og kulturlag fra ældre borgfaser samt en del af en ligsten. På forborgen fandtes fundamenter fra en ukendt bygning samt ved den ydre voldgrav dele af kampestensfundamenter. Fra voldgraven blev opsamlet bl.a. en udslagsvask og tømmerdele, samt iagttaget dele af bygningsfundamenter i voldgravens sider.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)