Gl. Estrup voldsted
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Norddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141003-57

Fredningsnr.
201510

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 1660 e.Kr.)

Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1500 - 1913 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2016 e.Kr.)

Fredningstekst
Gl. Estrup Voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet borgbanke, der i nord-syd måler ca. 60 m og i øst-vest ca. 50 m. Borgbanken omgives af en indre vandfyldt grav, der er fra 7 til 19 m bred. I vest og sydvest er en ydre ca. 24 m bred vandfyldt grav og i nord en ca. 7 m bred kanal. Fra den ydre voldgravs sydlige del er der et ca. 55 m langt afløb mod øst til åen, der forløber i nord-sydlig retning øst for voldstedet. På borgbanken ligger den i henhold til bygningsfrednigslovens i kl.A fredede hovedbygning. To ca. 6 m brede murede broer fører i vest over henholdsvis den indre og den ydre voldgrav. Voldgravenes kanter er kampestenssatte. Det fredede areal omfatter foruden borgbanken, de omgivende indre og ydre voldgrave, arealerne i øst mellem den indre voldgrav og åen, i syd mellem den indre voldgrav og den ydre voldgrav og dennes afløb til åen, i vest mellem den indre og ydre voldgrav samt i nord mellem den indre voldgrav og kanalen. Dette areal er delvis bevokset med træer, ligesom der er anlagt have og veje. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 130 m og i nord-syd ca. 180 m, og fredningsgrænsen forløber i øst langs åens vestbred, i syd langs afløbets og den ydre gravs ydre overkant, i vest langs ydergravens ydre overkant og i nord langs kanalens nordside. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt at anvende det som have i samme omfang som hidtil. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (24)
1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gl. Estrup voldsted forefundet som beskrevet, idet det dog bemærkes, at den vestlige bro over den ydre voldgrav nu ikke er muret men er en (midlertidig ?) træbro, jvf. optagelse 11. ** Seværdighedsforklaring ** Særdeles seværdigt p.g.a. det fine bygnings- og parkmiljø, samt de to i bygningerne værende museer (herregårds- og landbrugs-). Bevoksning: 1988: Græs

2002 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2045
Kulturhistorisk Museum Randers
Under renovering af gulve i nordvestfløjens kælderrum undersøgtes ældre gulvlag.

2002 Byggeri og anlæg
Journal nr.: KHM 2045
Kulturhistorisk Museum Randers
Renovering af gulve i nordvestfløjens kælderrum.

2002 Byggeri og anlæg
Journal nr.: KHM 1926
Kulturhistorisk Museum Randers
Ledningsarbejde ved nordfløjen af herregården.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: P.4160/03
KUAS, Fortidsminder

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2120-0011
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2066
Kulturhistorisk Museum Randers
I forbindelse med renoveringsarbejder fremkom ved opgravning af olietank en kælder der formentlig skal dateres til 1800-tallet.

2003 Byggeri og anlæg
Journal nr.: KHM 2065
Kulturhistorisk Museum Randers
Ledningsarbejde fra nordfløjen til orangerierne.

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: KHM 1926
Kulturhistorisk Museum Randers
I forbindelse med ledningsarbejde fra herregårdens nordfløj til orangerierne nord herfor fremkom fundamentsrester efter en portbygning fra 1400-1500-tallet.

2003 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2066
Kulturhistorisk Museum Randers
Renoveringsarbejder.

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2065
Kulturhistorisk Museum Randers
I forbindelse med ledningsarbejder fra herregårdens nordfløj til orangerierne nord herfor fremkom fundamentsrester fra avlsbygninger.

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2123-0401
KUAS, Fortidsminder

2004 Museal udgravning
Journal nr.: KHM 2303
Kulturhistorisk Museum Randers
Som forberedelse til kælderrummets museale anvendelse er bortgravet et tykt recent lag. Herunder fremkom de 3 kælderrums gulve, overvejende plyndrede, men stedvist med piksten samt munkestens- og teglstensgulv bevaret. Disse gulve er samtidige med den stående bygning fra o. 1500. Desuden rester af et fundament fra Højmiddelalderen. (Etape 1).

2005 Museal udgravning
Journal nr.: 2303
Kulturhistorisk Museum Randers
Som led i den museale anvendelse af kælderrummet blev der i 2004 bortgravet gulvlag og i 2005 er den resterende jord i rummet blevet fjernet. Der fremkom et kraftigt fundament der yderligere er afrenset og frilagt. Fundamentet ligger parallelt med den stående bygnings længdeakse, men forskudt herfor. (Etape 2, anden udgravningsperiode).

2005 Museal udgravning
Journal nr.: 2303
Kulturhistorisk Museum Randers
Som et led i den museale anvendelse af kælderrummet blev der allerede i 2004 bortgravet gulvlag, og nu i 2005 er det resterende jord i rummet blevet fjernet. I forbindelse med dette arbejde har der foregået en arkæologisk undersøgelse og registrering af de i fladen forekommende kulturlag. Under sagens første etape fremkom et meget kraftigt stenfundament parallelt med den stående bygnings længdeakse, men forskudt herfor. Dette fundament blev, ved anden etape, yderligere frilagt og afrenset, og små søgegrøfter blev etableret op til fundamentet for at fremme forståelse af dette anlæg. Desuden blev den drængrøft, der skulle etableres under anlægsfladen, dokumenteret. (Etape 2, første udgravningsperiode).

2006 Museal rekognoscering
Journal nr.: 2347
Kulturhistorisk Museum Randers
Der blev foretaget en arkæologisk sondering for at fastlægge koteniveauet for eventuelle arkæologiske lag inklusive en eventuel lermembran i gravene.Undersøgelserne skulle omhandle følgende delprojekter: en fotodokumentation af voldgravene før, under og efter restaureringsarbejderne og en opmåling af voldgravenes bundkoter, således at der kunne fastsættes et koteniveau for oprensningsarbejdet. Derudover skulle der, såfremt der i forbindelse med genopretningen af stensætningerne opstod situationer som fordrede arkæologiske undersøgelser, foretages sådanne. Endelig skulle det opgravede materiale gennemgåes for arkæologisk materiale såfremt det skønnedes kulturhistorisk interessant.

2006 Byggeri og anlæg
Journal nr.: KHM 2347
Kulturhistorisk Museum Randers
Oprensning af voldgravene.

2006 Museal udgravning
Journal nr.: 2347
Kulturhistorisk Museum Randers
Der blev foretaget en grundig fotodokumentation af voldgravenes udseende førrestaureringen. Voldgrav A1 og A4 blev undersøgt, og der blev fastlagt koter for voldgravsforløbet. Voldgraven har ikke en lermembran som hidtil antaget, men består af sandbund imod vest og gammel søbund imod øst, hvor tørve/gytjelaget er med til at holde på vandet. Desuden blev der i A1's nordgrav fundet 22 pæle under vandet fra en gammel bro, som har gået over til det gamle voldsted, samt en større træflade, muligvis resterne af en båd. Det blev konstateret, at voldgraven ikke virker oprenset, som man hidtil havde troet. Ud fra boreprøverne er der store mængder affald/bygningsrester/knogler i bundsedimenterne. Dette blev bekræftet ved opmudringsarbejderne. En del af dette opgravede materiale, som primært bestod af flaskeglas, fragmenter af gulvfliser o.l. blev i et vist omfang opsamlet af herregårdsmuseets personale eller estaureringsarbejderne. Kun få af genstandene blev dog hjembragt til Kulturhistorisk Museum. Derudover blev der ved restaureringsarbejderne registreret et ældre forløb af sydsiden på A1 samt et anlæg af en uvis funktion ved kanten af grav A2.

2008 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fint og velplejet voldsted anlagt som have/park.

2016 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Journal nr.: MOE 00730
Museum Østjylland
Oprensningen af voldgravene.

2016 Museal rekognoscering
Journal nr.: MOE 00730
Museum Østjylland
I forbindelse med oprensningen af Gl. Estrups Voldgrave blev entreprenørarbejdet løbende fulgt. Efterfølgende blev det oprensede slam fra voldgravene gennemgået både manuelt og med metaldetektor. Der blev kun fundet enkelte genstande, tegl og bygningstømmer ved undersøgelsen.

Litteraturhenvisninger  (0)