Brusgård voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Østjylland

Kommune
Randers

Sted- og lokalitetsnr.
140313-21

Fredningsnr.
211411

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1536 - 1799 e.Kr.)
Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Brusgård voldsted. Voldstedet består af en rektangulær borgbanke omgivet af ca. 13 m brede og indtil 3 m dybe tørre grave, og mod øst, syd og vest af ydre volde, der er 10 - 12 m brede. I hjørnet mellem de østre og den søndre vold er en gennem- gravning. Over den nordre grav fører en træbro. Voldstedet er delvis bevok- set med træer og indgår i gårdens haveanlæg. Grænsen for det fredede areal forløber i øst, syd og vest langs den ydre fod af volden, i nord langs den nordre voldgravs øvre kant, ca. 6 m syd for hovedbygningens sydfacade. det fredede areal måler i øst-vest ca. 100 m og i nord-syd ca. 90 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er dog tilladt af anvende arealet som have i sam- me omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder

1983 Diverse sagsbehandling
Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet på blåt kort. Dog er "træbroen" en betonbro med træ-rækværk og stensat landing i N. N-gravens N-side er forstærket med en kampestensopstabling. Borgpladsen er udlagt til græsplæne, omgivet af en række gamle løvtræer i S og V, en lav bøgehæk i Ø og en tilsvarende i N, adskilt fra plænen af et bredt bed med div. prydbuske. Gravene klædt i græs med spredte, lave løvbuske. En del stubbe efter fælede løvtræer i gravene. Række af gamle løvtræer samt lidt opvækst på voldkronerne. Beliggende i park mellem nuværende hovedbygning (i N) og å-dal (i S). ** Seværdighedsforklaring ** Ganske seværdig og velholdt. Ikke offentligt tilgængelig. Perkeringsmulighed på gårdens (nu højskolens) P-plads. Bevoksning: 1989: Græs og Løvtræer

1991 Museal prøvegravning
Kulturhistorisk Museum Randers
Ved oprensning af voldgrav til fredet borgbanke foretoges en undersøgelse. Der blev fundet rester af flere ældre broer i nordre voldgrav. Der var rester af mindst 2, måske 3 træbroer samt en stenbro. På borgbankens nodøsthjørne fremkom et kampestensfundament med murrester. Funddamentet blev tildækket efter registrering.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fundet nogenlunde som beskrevet. Der ses ingen bøgehæk mod nord og øst på banken. Desuden er der vand i gravene. Voldstedet er bevokset med buske og træer langs kanten af banken samt på volden. Ser fint plejet ud.

2012 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum


Billeder

Banken mod NV
Banken mod SV