Tophøj
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100609-12

Fredningsnr.
05121

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Mårup sogn, V.Vidstrup matr.nr. 11pp og 11qq Rubjerg sogn, Alstrup matr.nr. 1b Tingl.: 12/9 1927. Gdr. Frithjof Laurits Jørgensen og hustru, Mårupgård Diplom Afmærkn.: MS. 1935, P.V. Glob En høj, "Tophøj", 19 x 3,5 m; forblæst; små huller i top og østside. NM I: "Tophøj", 4 x 20 m; nordligt i topfladen en 1,5 m bred, 1 m dyb lavning. Sydl. højfod uregelm. afgravet i gl. tid. Høj i skel til Rubjerg sogn, Alstrup matr.nr. 1b.
Undersøgelsehistorie  (6)
1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tophøj. Meget uregelmæssig som Følge af Sandflugt, i nogen Grad maaske ogsaa som Følge af Gravninger. Ca. 3,60 m h., Diam. ca. 19 m. I Toppen nylig gravet et Hul, 1 x 1,50 m stort, hvis Bund ligger 2 m under Højtop; ligeledes i Østsiden et nyt Hul, 0,75 x 2 m, hvis Bund ligger 2,50 m under Højtop, og som naar 5,50 m ind fra Højfoden. Væggene i disse Gravningers Sider viser blandet Jord: Højfyld af sædvanlig Art. Over Højens Midte gaar et Pigtraadshegn i Ø.-V., betegnende Sogneskellet. Bevokset med Græs og en Del Enebær i Klitland, der især er bevokset med Enebær. Findes på Udskiftningskortet over Vester Vistrup-Maarup Jorder (maalt 1790) og her betegnet "Vester Toppelhøi". Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Rund, græsklædt Høj, "Tophøj", paa Grænsen mellem Rubjerg og Maarup Sogne (Skellet gaar over Højens Midte i ØSØ-VNV). 4 m. høj, 20 m. i Tvm. Affladet, uregelmæssigt bølgende Topflade; nordligt i denne er en ca. 1 m. dyb, 1,50 m. vid Nedgravning. S. Højfod uregelmæssigt afgravet i gl. Tid. Iøvrig velbevaret. - Fredlyst 1927. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Tophøj", 19 x 3,5 m. Forblæst; smaa Huller i Top og Østside.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, hvis mål ved nyberejsningen ikke er opgivet. Som tidligere beskrevet, men et nyt brud i sydsiden forårsaget af kreaturer, som har væltet fredningsstenen. Et tredobbelt pigtrådshegn går tværs over højen i N-S retning - sogneskellet mellem Rudbjerg og Mårup sogne. Skaden er tidligere meddelt FFF pr. brev. Muligvis er påtale sket. Dias 06.08-09. Bevoksning: 1979: Græs og Løvkrat

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Græsklædt høj i ager i klitterræn.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Velbeliggende, græsklædt høj nær Rubjerg Knude.

Litteraturhenvisninger  (0)