Møgelkær voldsted
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170109-90

Fredningsnr.
30125

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)

Fredningstekst
MØGELKÆR VOLDSTED Voldstedet består af en rundagtig banke, ca. 50 m i nord-syd- lig og 60-70 m i øst-vestlig retning med jævnt skrånende sider. Højden på midten 2-2,5 m over det omliggende terræn. I syd for- an banken en svag lavning og foran denne en ubetydelig forhøj- ning i terræn'et. Voldstedet ligger i dyrket mark umiddelbart syd for Skjold å og er stærkt nedpløjet. Ved bankens sydvest hjørne står en højspændingsmast. Fredningen omfatter hele ban- ken samt den foranliggende lavning og ydervold. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Dyrkning af voldstedet er tilladt, dog må dybdepløjning ikke foretages.
Undersøgelsehistorie  (9)
1949 Privat udgravning
Journal nr.: 444 R1
Horsens Museum
Oplyst i forbindelse med registrering af kulturarvsarealer.

1949 Privat udgravning
Journal nr.: 444 R1
Horsens Museum
Voldstedet har været undersøgt af bl.a. Dr. Lindemann som i kælderen under voldstedet gjorde forskellige fund...Spydspidser, en spore og andet. Undersøgelse i den østlige side af voldstedet. Her tilsyneladende køkkenbygning med potteskår, benrester af fulge og dyr, alt med tydelige brandspor. Igennem alle lagene var der brandpletter, forkullede træstykker og munkestensrester, der alle bar spor af ild. Desuden fandtes lerklumper med spor af halm. Alt tydede på, at der havde stået en bygning, der havde været lerklinet med halm som mellemlag. Lidt nord for denne bygning fandtes et fundament af kampesten og munkesten...Gårdejer Wærum har tidligere fundet en meget stor nøgle og en lansespids...Selv fandt vi, foruden potteskårerne, der synes at stamme fra forskellige perioder, en jernpilespids...Stensætningen var 2 m lang og 10 m bred. Retning syd-øst til nord-vest. Længde 1,50 - bredde 0,65 foreløbig afdækket. Køkkenbygningen ligger ½ m syd for fundamentet med retning nord-syd. Der ses mod syd svage spor af en dobbeltvold. Køkkengulvet var lerstampet og under dette var tydelige spor af en tidlige lignende bygning også nedbrændt...I 1408 nævnes borgen under navnet Kærsgaard og ejedes af Ridder Jakob Kalf, der tilskødede den til Roskilde Bispestol.

1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en rundagtig banke, ca. 50 m i nord-sydlig og 60-70 m i øst-vestlig retning med jævnt skrånende sider. Højden på midten 2-2,5 m over det omliggende terræn. I syd foran banken en svag lavning og foran denne en ubetydelig forhøjning i terræn'et. Voldstedet ligger i dyrket mark umiddelbart syd for Skjold å og er stærkt nedpløjet. Ved bankens sydvest hjørne står en højspændingsmast. Fredningen omfatter hele banken samt den foranliggende lavning og ydervold. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald. Dyrkning af voldstedet er tilladt, dog må dybdepløjning ikke foretages.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldstedets tilstand som tidligere beskrevet. Over hele banken ses oppløjede brokker og stumper af røde mursten.

2001 Museal besigtigelse
Journal nr.: 444
Horsens Museum
På dette sted ligger det fredede og overpløjede voldsted Hørhøj, som antages at være Møgelkærs middelalderlige forgænger. Her er i 1920 fundet svage bygningsspor af munke- og kampesten.

2001 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldstedet er siden sidste tilsyn taget ud af dyrkning - ligger nu bevokset med græs, agerpadderokke og tidsler. Del af offentligt stisystem, der er etableret ifm. anlæggelse af en sø lige vest for voldstedet.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Græsklædt voldsted.

Litteraturhenvisninger  (1)
Aarhus Stifts Aarbog XIV
1921