Halskov

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Vestsjælland

Kommune
Slagelse

Sted- og lokalitetsnr.
040308-61

Fredningsnr.
36202

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Skanse, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Skanse. Skansen består af en ca. 600 meter lang og ca. 3 meter bred jordvold med 2 udbyggede bastioner. Volden er græsbevokset og på flere steder gennembrudt af veje og stier. Skansens beliggenhed fremgår af vedlagte udsnit af matrikelkort. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald, eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie

1968 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
En skanserække beliggende langs strandkanten vest for Halskov havn. Skansen består af en ca 600 m lang, lav og ca 3 m bred vold med to udbyggede bastioner. Volden, der er græsbevokset er på adskellige steder gennembrudt af tilfældigt dannede køreveje og stier. Den østlige del af volden er i stor udstækning ødelagt som følge af havneanlægget og af sommerhusbebyggelse.

1980 Planering ved byggeri/anlæg
Det Kulturhistoriske Centralregister
Bortgravet i forb. med anlæggelse af motorvej og færgeforbindelse.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Skanse. 0,8 X 600 x 3 m. Den findes lige S for vejen og ser ud til mod Ø at "begynde" ca. 40-50 m Ø for nedkørslen til mole (området Ø herfor ligner en naturlig bred højning- ret tilgroet)- og "slutte" mod V knapt 100 m fra vejens afslutning. Længden har jeg ikke målt. Den er ca. op til 0,8 m høj og fremtræder som beskrevet. Mod vest er der åbent brud efter vanderosion (trods mindre kystsikring med net over strandsten) og der ligger noget affald (strandaffald9. Området S for skansen ser ud til at være brugt som "ladeplads" for mindre fisker joller- desuden ligger der en del bundgarnspæle (jeg synes ikke, det bør påtales). Ligger ret lavt i terræn, næsten parallelt med offentlig vej mod N. Kunne ved pleje blive *** ** Seværdighedsforklaring ** Skanse langs offentlig vej.

1993 Byggeri og anlæg
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling

1993 Museal prøvegravning
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Prøvegravning i forbindelse med anlæggelsen af hegn, port og parkeringsplads af betonfabrikken vest for skansen. Der blev trukket en 6 meter lang søgegrøft på stedet hvor hegnet skulle anlægges. Kun gammel strandvold kunne identificeres og det vurderes derfor at skansen ikke ville blive berørt af anlægsarbejdet.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.