Korsør Slot
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 - 1399 e.Kr.)
Søbatteri og slot

Skanse, Nyere tid (dateret 1800 - 1899 e.Kr.)

Fredningstekst
Korsør Fæstning (Søbatteri). Fredningen omfatter hele fæstningen med volde og grave, men ikke de derpå liggende bygninger. Fæstningen og flere af bygningerne er også omfattet af Lov om Bygningsfredning mm. Grænsen for det fredede areal følger de ydre grænser for matriklerne 1a Søbatteriet, Korsør Grunde og 243 Korsør Bygrunde.
Undersøgelsehistorie  (14)
1939 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Beskrivelse af tårn og omgivelser.

1986 Museal udgravning
Journal nr.: AMK1989035
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Sagen MKO 1035/85 overgår til AMK og gives nyt journalnummer: AMK1989035.

1986 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1035/85
Korsør Produktions Højskole
Ved overvågning af kabelnedgravning kunne man identificeres resterne af trappetårnets nordmur, få rester af tårnets sydmur samt mulig kældernedgang.Fund af søm glad, kridtpibe, jernfragmenter og mursten

1989 Museal udgravning
Journal nr.: 1989239
Sorø Amts Museum, Arkæologisk Afdeling
Fundamenter af Korsør Slot fremkom ved gravning forud for omlægning af vej.Opmåling af murfundamenter fra slottets 2 fløje, der blev revet ned kort efter 1800.Fløjenes ydermure var ca 1,20 m tykke kassemure af munkesten på kampestensfundamenter. Grundplanen fra 1700-tallet fremkom.

2001 Registrering via historisk dokumentation
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ved det sydlige havneindløb ligger Korsør søbatteri med et mindre voldanlæg. Det 23 m høje firkantede tårn med 2,5 m tykke røde munkestensmure er opført i 1300-tallet og eneste levn af det middelalderlige Korsør slot. Den oprindelige murkrone med åben platform blev i 1812 erstattet af et vinkeltag. Nær tårnet ligger en 56 m lang magasinbygning fra omkring år 1600. Ca 1800 opførtes kommandantbygningen.

2009 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: SVM1322
Sydvestsjællands Museum
Koordinering af arkæologiske undersøgelser i forbindelse med nedgravning af spildevandstank på det fredede fortidsminde.

2009 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: SVM1293-1
Sydvestsjællands Museum
Optagning af brostensbelægning ved hovedindgangen i magasinbygningen.

2010 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SVM1322-2
Sydvestsjællands Museum
Overvåget opgravning ved Søbatteriet 11 indenfor fredet fortidsminde gav langs sydsiden af huset en rest af ældre, udateret brolægning samt et moderne kloakledning og ved husets østmur en nedgravet olietank.

2010 Museal forundersøgelse
Journal nr.: SVM1322
Sydvestsjællands Museum
Opsyn med nedgravning af spildevandstank i den nu opfyldte voldgrav. Der blev erkendt opfyldslag fra voldgraven med træstumper, knogler og tegl. Herunder sås gammel havbund.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Roskilde Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2015 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE3097-1
Museum Vestsjælland
Overvågning af gravearbejdet gav diverse opfyldslag med brokker af munkesten og andre tegl, men sikre fundamenter eller andre konstruktioner. Et område foran Affutagehuset (nr.3) med en del mørtelklatter, en stor sten med mørtel på toppen plus mange stumper af munkesten i fylden kan stamme fra det nedrevne slot og der kan være dybereliggende murværk under mørtellaget.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE03097-2
Museum Vestsjælland
Overvågning af gravearbejde gav flere rester af Korsør Slot. Den velbevarede østmur af østfløjen blev afdækket flere steder sammen med gulvlag liggende inde i bygningen, mens vestmuren kun viste sig et sted, vestfløjens mure er meget dårligt bevaret på dette sted og et murforløb mellem murene tolkes som en skillevæg. Øst for Magasinbygningen dukkede to dele af ukendt murværk op, hvoraf det ene kan genfindes på tegning fra ca. 1750.

2016 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE03097-4
Museum Vestsjælland
Overvågning af gravearbejdet i forbindelse med renovering af omgivelserne på det fredede fortidsminde Korsør Slot gav overfladiske spor af sydmuren af østfløjen samt beliggenheden af begge fløjes mure.

2018 Museal forundersøgelse
Journal nr.: MVE03097-5
Museum Vestsjælland
Overvågning af gravearbejde i forbindelse med udskiftning af ødelagt vandledning.

Litteraturhenvisninger  (0)