Sønder Tornby

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100615-13

Fredningsnr.
04132

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Tingl.: 2/10 1911. Fredlyst af pastor F.A.R. Sanne; fred- ningen tiltrådt af forpagteren, Andr. Andersen. Afmærkn.: MP i Ø. 1939 En langdysse, 51 x 13 m, med rester af to kamre.
Undersøgelsehistorie

1881 Museal grafisk eller digital dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1881 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa høit Terrain med Udsigt til Havet: Levninger af en stor Langdysse med 2 Grave. Dyssen er 150' lang, gjennemsnitlig 22 Fod bred, 5-6 Fod høi. Retning Ø-V. Bevoksning: 1979: Græs

1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1924 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse paa Præstegaardens Mark. Længderetning VSV-ØNØ. Med Rester af 2 Kamre. I Østenden har man, som det ses af Magnus Petersens Plan, blottet Toppen af et tredie Kammers Dæksten; men denne er nu atter tilgroet. Dyssen er endnu mere ødelagt end vist paa Magnus Petersens Tegning ved Bortfjernelse af Sten og dermed følgende Gravninger (se vedlagte Kalke over Magnus Petersens Plan). Foden er forrodet; tæt tilpløjet og beskaaret langs Nordsiden og omkring begge Ender; forvansket ved Gravning efter Randsten og ved den derfra opkastede Jord. Da ydermere Ageren rundt om er sunket en hel Del ved Dyrkningen, er det vanskeligt at fastslaa Jordhøjens Dimensioner: ca. 1,50 m h., ca. 13 m br. ca. 51,50 m l. Bevokset med Græs og Lyng i Ager. Fredlyst ved Deklaration tinglæst 2/10 1911. I Nationalmuseets Arkiv findes en Beskrivelse af Langdyssen ved R. Mejborg, hvortil 1 Blad med Grundplan og Snit. Dyssen er optaget under Nr. 5 paa hans "Kort over Dysser i Vennebjerg Herred" sammesteds. Bevoksning: 1979: Græs

1938 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Langdysse, 51 x 13 m, med Rester af to Kamre.

1968 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langdysse. Landhøjens omrids er udflydende. Ca. 30 meter fra V-enden ses dækstenen til et kammer, kløvet i to dele. I V-enden ses tre bæresten og en væltet dæksten fra et andet kammer. I Ø-enden ses en enkelt sten på højkant og toppen af endnu en sten. Højens sider og begge ender er strækt forgravede, med op til 6 meter lange huller. I S-siden ses en række mindre huller efter fjernede randsten. Alle skader er gamle og tilgroede. Anlægget ligger i et firkantet ompløjet, grtæsbevokset jordstykke på marken. Dias 03.09 + 11 + 13. Bevoksning: 1979: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Anseelig, græsklædt langdysse i ager.


Billeder

Herredstegninger
Herredstegninger