Nygård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Nordsjælland

Kommune
Helsingør

Sted- og lokalitetsnr.
010406-65

Fredningsnr.
263041

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Bro, Nyere tid (dateret 1661 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Meddelt til NST, men ikke tinglyst: Bro. Bro og brovinger/støttemure. Bueslaget er ellipseformet med et spænd på 1,6 og med en synlig højde på 1,4 m, idet bunden ikke er tilgængelig. Bueslaget er muret af ca. 35 cm lange, flade, let kileformede sten. Fra øverst på bueslaget top op til vejbanen måles 95 cm. Ud fra broen, 2 trekantede brovinger/støttemure langs vandløbet – 2,4 m lange og 2 m i højden. Broens facade og brovinger er opmuret af flade kampesten. Øverste skifte på facade og brovinger er sat af markant større sten. Der er kun adgang til broen fra S-siden. Hele N-siden er fyldt op af den nuværende vej og vejdæmning. Vandløbet, Lerbækken, er rørlagt.
Undersøgelsehistorie  (6)
2002 Museal prøvegravning
Journal nr.: A1319
Folkemuseet
I forbindelse med anlæggelse af cykelsti på landevejen mellem Helsingør og Esrum fremkom en kampestenssat vejbro. Broen går over Lerbækken i den vestre udkant af Teglstrup Hegn. Broen ligger i den søndre vejside. Broen er opbygget af flade let kileformede kampesten med ellipseformet bueslag. Spændvidden er omtrent 1,6 m og højen større end 1,4 m (bund ikke tilgængelig). Kampestenene er opmuret i forholdsvis homogen finkornet kalkmørtel.

2002 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: A1319
Folkemuseet

2002 Byggeri og anlæg
Journal nr.: A1319
Folkemuseet

2003 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2004 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er svært erkendeligt i lanskabet.

Litteraturhenvisninger  (0)