Vredsløse kirkeruin
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-51

Fredningsnr.
372517

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 1560 e.Kr.)

Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1560 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14 juli 1921: Vredsløse kirkes ruin. Ruinen består af mure af skib og tårn i øst-vest, med sam- let ydre længde af 24 m, bredde 7 m. Murene der er opført af rå og kløvet kamp - tårnet med enkelte mursten - står i en højde over jorden af 0,5 m østligst, 0,75 m midterst og i tårnet mod vest af 1,70 m. Murtykkelsen er 1 m, i ski- bets vestmur og i tårnet dog fra 1,25 til 1,40 m. Skibet har 15 m fra østgavlen døråbningerne med flade trinsten. Udenfor søndre dør har sydmuren 2 fremspring, som er rester af våbenhuset, for det vestlige fremsprings vedkommende til- lige af tårntrappe. Fredningen omfatter hele ruinen og et 2 m bredt bælte deromkring. Tingl.: 26 november 1982: Vredsløse kirkeruin. Fredningen omfatter begge matrikelnumre i deres helhed, idet krikegården, hvorpå kirkeruinen ligger, også er beskyttet i henhold til naturfredningslovens p. 48, stk 1. Kirkegården er omgivet af et stendige, som er ca. 1 - 1,25 m højt. Det fredede areal, som er græsklædt med enkelte buske, og bevoksning af træer langs diget, måler ca. 38 m nord.sydlig retning og ca. 62-65 m i øst-vestlig retning. Matr.nr. 26: Vredsløse kirkes ruin. I skellet til Vredsløse by, matr.nr. 10b.
Undersøgelsehistorie  (8)
1921 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinen består af mure af skib og tårn i øst-vest, med samlet ydre længde af 24 m, bredde 7 m. Murene der er opført af rå og kløvet kamp - tårnet med enkelte mursten - står i en højde over jorden af 0,5 m østligst, 0,75 m midterst og i tårnet mod vest af 1,70 m. Murtykkelsen er 1 m, i skibets vestmur og i tårnet dog fra 1,25 til 1,40 m. Skibet har 15 m fra østgavlen døråbningerne med flade trinsten. Udenfor søndre dør har sydmuren 2 fremspring, som er rester af våbenhuset, for det vestlige fremsprings vedkommende tillige af tårntrappe. Fredningen omfatter hele ruinen og et 2 m bredt bælte deromkring.

1954 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
I Herlufsholm sogn ligger ruinerne af to romanske kirker, Vridsløse (sb. 51) og Ladby (sb. 52). De ligger på hver sin side af Susåen og er derfor i Roskildebispens jordebog omkring 1370 opregnet under henholdsvis Tybjerg og Flakkebjerg herreder. Ladby var indbefattet i det gods, som Peder Bodilsen 1135 skænkede til oprettelsen af Skovkloster. Ved kongebrev af 8/7 1560 blev begge sogne henlagt til nævnte kloster, og Herluf Trolle fik ornamenter, klokker og andet til brug for klosterkirken. 1738 siges begge kirker, der selv efter sognenedlæggelsen havde været benyttet til ligprædikener, at være ganske nedbrudt. Endnu omkring 1850 anvendtes Vridsløse kirkegård dog til begravelse.

1982 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Fredningen omfatter begge matrikelnumre i deres helhed, idet kirkegården, hvorpå kirkeruinen ligger, også er beskyttet i henhold til naturfredningslovens p. 48, stk 1. Kirkegården er omgivet af et stendige, som er ca. 1 - 1,25 m højt. Det fredede areal, som er græsklædt med enkelte buske, og bevoksning af træer langs diget, måler ca. 38 m nord-sydlig retning og ca. 62-65 m i øst-vestlig retning.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Næstved Museum

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
FM-sten sat ca 1,5 m øst for ruinen.

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark III, 3, Sorø Amt
1954