Ladby Kirketomt
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040507-52

Fredningsnr.
382514

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Ødekirke, Historisk Tid (dateret 1067 - 1560 e.Kr.)

Ødekirkegård, Historisk Tid (dateret 1067 - 1560 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 14 juli 1921: Ladby kirkes ruin. Ruinen består af mure af skib og kor, med samlet ydre læng- de i østvest af 18,8 m, bredde af skib 8,5 til 9 m, af kor 7 m. Murene har beklædning af granitkvadre og står i 3 a 4 skifters højde, dog er ydermurene meget medtagne. Murtykkel- sen er ca. 1,25 m. Åbningerne af syd- og norddør er bevaret 3,8 m fra vestmurens yderside og her tærskelsten af rå gra- nit. Fredningen omfatter hele ruinen og et 2 m bredt bælte der- omkring. Tingl. 26 november 1982: Fredningen omfatter begge matrikelnumre i deres helhed, idet også kirkegården hvor kirkeruinen ligger, er beskyttet i henhold til naturfredningslovens p. 48, stk. 1. Kirkegården er omgivet af et stendige, der er ca. 1 m højt. Det fredede areal, der er græsbevokset med træer og buske, måler ca. 50-55 m i øst-vestlig retning og ca. 48 m i nord- sydlig retning. Matr.nr. 36: Ladby kirkes ruin: i skellet til Ladby matr. nr. 14b.
Undersøgelsehistorie  (12)
1921 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Ruinen består af mure af skib og kor, med samlet ydre længde i østvest af 18,8 m, bredde af skib 8,5 til 9 m, af kor 7 m. Murene har beklædning af granitkvadre og står i 3 a 4 skifters højde, dog er ydermurene meget medtagne. Murtykkelsen er ca. 1,25 m. Åbningerne af syd- og norddør er bevaret 3,8 m fra vestmurens yderside og her tærskelsten af rå granit. Fredningen omfatter hele ruinen og et 2 m bredt bælte deromkring.

1954 Registrering via historisk dokumentation
Uspecificeret institution
I Herlufsholm sogn ligger ruinerne af to romanske kirker, Vridsløse (sb. 51) og Ladby (sb. 52). De ligger på hver sin side af Susåen og er derfor i Roskildebispens jordebog omkring 1370 opregnet under henholdsvis Tybjerg og Flakkebjerg herreder. Ladby var indbefattet i det gods, som Peder Bodilsen 1135 skænkede til oprettelsen af Skovkloster. Ved kongebrev af 8/7 1560 blev begge sogne henlagt til nævnte kloster, og Herluf Trolle fik ornamenter, klokker og andet til brug for klosterkirken. 1738 siges begge kirker, der selv efter sognenedlæggelsen havde været benyttet til ligprædikener, at være ganske nedbrudt. Endnu omkring 1850 anvendtes Vridsløse kirkegård dog til begravelse.

1982 Diverse sagsbehandling
KUAS, Fortidsminder
Fredningen omfatter begge matrikelnumre i deres helhed, idet også kirkegården hvor kirkeruinen ligger, er beskyttet i henhold til naturfredningslovens p. 48, stk. 1. Kirkegården er omgivet af et stendige, der er ca. 1 m højt. Det fredede areal, der er græsbevokset med træer og buske, måler ca. 50-55 m i øst-vestlig retning og ca. 48 m i nord-sydlig retning.

2002 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Tilstandsvurdering 2002 af murværk mm.

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Næstved Museum
Kirketomt. Murværk er bevaret få steder. Bevoksning i murværk. Plejeprogram findes.

2003 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2112-0002
KUAS, Fortidsminder

2003 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Restaurering af kirketomten.

2003 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2003:111
Næstved Museum
Mindre sondageudgravning ved den fredede kirketomt forud for restaurering af denne ved Nationalmuseet. Kirken er anlagt på en naturlig højning. Den let funderede romanske kirke af kamp med detaljer af frådsten/kalk må ud fra fund af munkesten, ribbesten af tegl samt mønsterfliser have undergået en renovering i gotisk tid. Skriftlige kilder antyder, at kirken er blevet vedligeholdt indtil ca. 100 år efter sognets nedlæggelse 1560. Af kapellet, der i 1700-tallet bygges på de gamle mure, fandtes kun få spor. En udvidelse af kirkegården 1831 nævnt hos Henry Petersen kunne dokumenteres ved undersøgelser ved det nuværende kirkedige, der for en stor del består af genbrugte kvadre fra den romanske kirke. Ud fra bevaret murkerne kunne korbuens oprindelige størrelse fastslås at have været noget større end de seneste års rekonstruktion har ladet antyde.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2007 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, FF, Danmarks middelalder og renæssance
Tilstandsvurdering 2007 af murværk mm.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
Ladby kirkeruin og kirkegård. Et muligt skåltegn på dørstens overflade i døråbning i kirkens sydmur. FM-sten sat ca. 1,5 m syd for kirkens syd-mur.

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark III, 3, Sorø Amt
1954