Krogsbæk Kirketomt
Offentlig adgang
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Østjylland

Kommune
Syddjurs

Sted- og lokalitetsnr.
141009-25

Fredningsnr.
211524

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Ødekirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Dige (kirkegård), Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
KROGSBÆK KIRKETOMT OG KIRKEGÅRD Kirkegården består af et nærmest firesidet areal, der måler 75-78 m i nord-syd og i øst-vest fra 45 til 60 m. Det er om- givet af et ca. 1,5 m højt stensat dige. Kirkens beliggenhed er markeret som en græsklædt lysning på arealet, der iøvrigt er bevokset med løvtræer. Nogle skråkantsokkelsten fra våben- husets nordside er bevaret. I kirkegårdens sydvesthjørne er en fredet høj (Mb. 2115-21), hvorpå står en tømret klokkestabel. Grænsen for det fredede areal går langs yderfoden af det sten- satte dige. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (5)
1901 Registrering via historisk dokumentation
Kulturhistorisk Museum Randers

1971 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Kirkegården består af et nærmest firesidet areal, der måler 75-78 m i nord-syd og i øst-vest fra 45 til 60 m. Det er omgivet af et ca. 1,5 m højt stensat dige. Kirkens beliggenhed er markeret som en græsklædt lysning på arealet, der iøvrigt er bevokset med løvtræer. Nogle skråkantsokkelsten fra våbenhusets nordside er bevaret. I kirkegårdens sydvesthjørne er en fredet høj (Mb. 2115-21) [sb. 7], hvorpå står en tømret klokkestabel. Grænsen for det fredede areal går langs yderfoden af det stensatte dige. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Krogsbæk kirketomt og kirkegård forefundet som beskrevet i fredningstekst, idet det dog tilføjes, at større partier af kirkemurenes forløb end angivet er synlige i form af syldstensrækker. Således ses næsten hele kirkeskibets N-mur, hele V-gavlen, hele våbenhuset i S og den til dette knyttede del af skibets S-mur. Omgivet af et stort set velbevaret stengærde, der i SØ-hjørnet har en muret, hvidkalket indgangsportal. Er noget tilgroet; ville ved pleje (og oplysende skiltning) vinde i seværdighed. ** Seværdighedsforklaring ** Et smukt beliggende og stemningsfuldt sted. Bevoksning: 1988: Løvtræer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Kirkegården er bevokset med løvtræer. Diget er bevokset med vedbend. Beliggende i skovstykke op til vej.

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Kulturhistorisk Museum Randers
Kort beskrivelse Kirken omtales første gang 1453. Anlæggets bevaringstilstand Fundament eller rester af fundament over jordoverfladen. Kirken var opført af granit- og teglsten. Den var uden tårn og i meget dårlig stand hen mod år 1900 og blev nedtaget i 1901. Nogle sokkelsten fra våbenhuset er synlige. Kirkegårdsdiget og den senmiddelalderlige portal er bevaret. Flytning Kirkeflytninger i perioden (1200-2018). Den middelalderlige kirke stod, indtil den nuværende var blevet indviet 6. juli 1902. Nedlæggelsestid Nyeste tid (1850-2018). Kirken blev nedlagt og nedbrudt i 1901, dog ikke våbenhuset, der fortsatte som ligkapel til 1960’erne. Trusselgrad Ikke truet. Kirketomten er markeret som en græsklædt lysning. Enkelte sokkelsten fra våbenhuset står synlige. Kilder TRAP Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark VII, 2, Randers Amt
1963