Sejrup Kirketomt
Skilt fortidsmindet
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170813-294

Fredningsnr.
280833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Ødekirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1900 - 1999 e.Kr.)

Fredningstekst
Sejrup kirketomt. Tomten af den nedbrudte Sejrup kirke og kirkegård måler 9 x 20 m. Kirkens grundplan er markeret i terræn'et ved kampesten, og langs murenes ydersider er i nord og syd plantet lærketræer. Iøvrigt henligger stedet i græs med enkelte spredte løvtræer. I kirketomtens kor er opstillet en mindesten. Fredningen omfatter tomten af den nedbrudte kirke samt kirkegården, der opta- ger hele den brede nordlige del af matr.nr. 5s. Ovennævnte mindesmærke må således ikke udjævnes, ændres bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløj- ning eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring må kun ske med Nationalmuseets samtykke. Tyregod kom- mune har vedligeholdelsespligten i henhold til skøde af 2.jan. 1940.
Undersøgelsehistorie  (5)
1967 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Tomten af den nedbrudte Sejrup kirke og kirkegård måler 9 x 20 m. Kirkens grundplan er markeret i terræn'et ved kampesten, og langs murenes ydersider er i nord og syd plantet lærketræer. Iøvrigt henligger stedet i græs med enkelte spredte løvtræer. I kirketomtens kor er opstillet en mindesten. Fredningen omfatter tomten af den nedbrudte kirke samt kirkegården, der optager hele den brede nordlige del af matr.nr. 5s. Ovennævnte mindesmærke må således ikke udjævnes, ændres bebygges, beplantes eller på nogen anden måde beskadiges ved gravning, pløjning eller henkastning af jord, sten og affald. Restaurering og opmuring må kun ske med Nationalmuseets samtykke. Tyregod kommune har vedligeholdelsespligten i henhold til skøde af 2.jan. 1940.

1974 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Bevaringsafdelingen

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kort beskrivelse Kirkens mure er markeret i terrænet med kampesten. På mindestenen står: “1321 – her stod Sæthorp Kirke.” Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Ved en udgravning i 1921 (ved pastor Hans Kau) blev kirketomtens grundplan (20 × 9 m) undersøgt. Det har været en bygning opført i frådsten med romansk grundplan. Efterfølgende skal grundstenene være blevet fjernet. Kirkegården henligger i græs med spredte løvtræer. Tilknyttet funktion Helligkilde. I Sejrup krat ved vejen fra Sejerup til Øster Nykirke ligger kilden. Den kan have haft forbindelse med Sejrup kirke (SV 2314). Nedlæggelsestid Yngre middelalder (1300-1525). Kirken omtales i Ribe Oldemor (1380-1410) med den senere tilføjelse “desolata”. Den er således allerede nedlagt i middelalderen. Trusselgrad Ikke truet. Henligger som plejet fortidsminde. Kilder Danmarks Kirker

Litteraturhenvisninger  (0)