Grene gamle kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
190601-82

Fredningsnr.
310733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Klokkestabel/-tårn, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Areal omkring den fredede kirkegård. Arealet omslutter kirkegården i 2 meters bredde, regnet fra digets fod. Matr.nr. 7b: Areal omkring den fredede kirkegård. I skellet til matr.nr. 7a. Dekl. af 22 jan. 1943 ikke tinglæst. (ejer: Grene kirke.) : Grene gamle kirkegård. Kirkegården samt det stendige, der omslutter den. Kirkegården ligger ved Grene å. 15.3. 1946 er originaldokument med flg. tekst gennem Kirkeministeriet sendt til Stiftsøvrigheden til bevaring ved Kirkens akter: Den ved Grene å liggende gamle Grene Kirkegård. Kirkegården, som omsluttes af et stendige, skal i henhold til dette dokument bevares i sin nuværende stand. Gravning, pløjning, bortførsel af sten eller jord. tilførsel af affald o.lign. må ikke finde sted. Yderligere beplantning eller ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse, må ikke foretages uden Nationalmuseet II's og Fredningsnævnets tiladelse. 11. Sept. 1946 er denne tekst tinglyst: Som afgrænsning af den i henhold til lov om Naturfredning af 7. Maj 1937 fredede Grene gl. Kirkegård fredlyses herved i medfør af samme lovs Art. 2. st. 1 pkt. 2. et kirkegården omsluttende areal af 2 meters bredde regnet fra digets fod, således af denne strimmel jord vedblivende ligesom nu må henligge enten i græs eller benyttes til korn- eller kartoffeldyrkning i forbindelse med øvrige mark. Derimod må ingen beplantning eller bebyggelse, bort-eller tilførsel af jord, oplagring af sten, affald, materialer og deslige eller forandringer i den hidtidige benyttelse af det fredede areal finde sted uden Nationalmuseets og Fredningsnævnets tilladelse.
Undersøgelsehistorie  (4)
1891 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Kort beskrivelse Grene sogn omtales første gang o.1350. Klokken var ophængt i en stabel øst for koret, som det ses på en tegning i den nuværende kirke. Sidste begravelse på kirkegården blev foretaget i 1924. Anlæggets bevaringstilstand Sten/fundament/stolpehuller/grave under jordoverfladen. Kirketomten ligger på Grene Gamle Kirkegård, der omsluttes af et dige. Kirken havde et kor af tilhugne kampesten, mens skibets sten var utilhugne. Kirkens samlede længde har været ca. 21 m. Nedlæggelsestid Nyeste tid (1850-2018). Kirken blev nedbrudt i 1891, da man havde bygget Nye Grene Kirke. Trusselgrad Ikke truet. Grene Gamle Kirkegård plejes. Kilder Danmarks Kirker Antikvarisk-Topografisk Arkiv, Nationalmuseet Schaiffel-Nielsen, N. M.: Ødekirker langs den jyske hærvej. 2005

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IX, 2, Ribe Amt
1965