Grene gamle kirkegård
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Sydvestjyske Museer

Kommune
Billund

Sted- og lokalitetsnr.
190601-82

Fredningsnr.
310733

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Kirkegård, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Kirke, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Klokkestabel/-tårn, Middelalder (dateret 1067 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Areal omkring den fredede kirkegård. Arealet omslutter kirkegården i 2 meters bredde, regnet fra digets fod. Matr.nr. 7b: Areal omkring den fredede kirkegård. I skellet til matr.nr. 7a. Dekl. af 22 jan. 1943 ikke tinglæst. (ejer: Grene kirke.) : Grene gamle kirkegård. Kirkegården samt det stendige, der omslutter den. Kirkegården ligger ved Grene å. 15.3. 1946 er originaldokument med flg. tekst gennem Kirkeministeriet sendt til Stiftsøvrigheden til bevaring ved Kirkens akter: Den ved Grene å liggende gamle Grene Kirkegård. Kirkegården, som omsluttes af et stendige, skal i henhold til dette dokument bevares i sin nuværende stand. Gravning, pløjning, bortførsel af sten eller jord. tilførsel af affald o.lign. må ikke finde sted. Yderligere beplantning eller ændringer, som går ud over almindelig vedligeholdelse, må ikke foretages uden Nationalmuseet II's og Fredningsnævnets tiladelse. 11. Sept. 1946 er denne tekst tinglyst: Som afgrænsning af den i henhold til lov om Naturfredning af 7. Maj 1937 fredede Grene gl. Kirkegård fredlyses herved i medfør af samme lovs Art. 2. st. 1 pkt. 2. et kirkegården omsluttende areal af 2 meters bredde regnet fra digets fod, således af denne strimmel jord vedblivende ligesom nu må henligge enten i græs eller benyttes til korn- eller kartoffeldyrkning i forbindelse med øvrige mark. Derimod må ingen beplantning eller bebyggelse, bort-eller tilførsel af jord, oplagring af sten, affald, materialer og deslige eller forandringer i den hidtidige benyttelse af det fredede areal finde sted uden Nationalmuseets og Fredningsnævnets tilladelse.
Undersøgelsehistorie  (4)
1891 Registrering via historisk dokumentation
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

1946 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2002 Registreringsprojekt/ødekirker
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
Den i 1891 nedbrudte gamle kirkebygning, der lå på den nu fredede kirkegård ved Grene å, bestod af vistnok romansk kor og skib af granit med senere våbenhus mod nord. Klokken var ophængt i en stabel øst for koret. Kirkegården omsluttes af et dige.

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Trap Danmark IX, 2, Ribe Amt
1965