Egelund Voldsted
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
190104-17

Fredningsnr.
350917

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1300 - 1535 e.Kr.)

Fredningstekst
Egelund voldsted. Voldstedet består af en ca. 6 m høj, oval borgbanke, der i nord-syd måler ca. 16 m og i øst-vest ca. 33 m. Langs bankens nordside forløber en ca. 10 m bred bræmme, der hæver sig ca. 1 m over den omgivende eng. Langs bankens sydside forløber en ca. 6 m bred og 1 m dyb tør gravsænkning, der ved vold- stedets østlige afslutning er tilfyldt. Syd for denne grav findes yderligere et halvmåneformet fladt forterræn, der i vest, syd og delvis øst begrænses af en svag randvold med en foranliggende svag ca. 3 m bred tør gravsænkning. I den sydøstlige side af banken er en græsklædt sænkning. Voldstedet er udyrket og bevokset med spredte egetræer. Det fredede areal måler i nord-syd ca. 88 m og i øst-vest ca. 82 m. Grænsen for det fredede areal forløber i sydøst, syd, sydvest og delvis i vest langs den udvendige øvre kant af den ydre voldgrav, i nord og delvis i vest langs foden af den ovenomtalte bræmme, i øst ved foden af det højere terræn, hvorpå voldste- det er anlagt. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.
Undersøgelsehistorie  (10)
1949 Privat udgravning
Museet på Koldinghus
Grosserer H. Grau og lærer Beck konstaterede tilstedeværelsen af et voldsted på "Egelunds" jorder. Dette blev anmeldt til repræsentanter for Nationalmuseet, hvorefter de to ovennævnte herrer sammen med adskillige andre, bl.a. elever fra Kolding Gymnasium, foretog forskellige, usystematiske gravninger på voldstedet. [Hvilket efterfølgende vakte en del røre. På trods at at gravningerne tilsyneladende - i første omgang -fandt sted med Nationalmuseets tilladelse]. Adskilligt træværk blev afdækket bl.a. fandtes en ca. 8 m. lang og 35 cm. bred firkantet egeplanke, i hvis ender var indhugget 37 cm. lange, 12 cm. brede og 17 cm. dybe huller samt på midte skråtstillede indhug. Planken syntes at have ligget på et fast fundament.

1949 Museal besigtigelse
Museet på Koldinghus
Diverse korrespondance samt fotos [NM jour. nr. 424/48; 232/49] fundet i MKH's arkiv ang. "Egelund" / "Saxehage" voldsted liggende på "Elisalunds" jorder. Besigtiget i dagene 21-23 juni 1949 af Vilh. La Cour (Nationalmuseet). Voldstedet lå på en naturlig banke i en eng langs med en tidligere sø. På banken havde der førhen været gravet efter grus samt opført et bindingsværkhus, hvilket havde skadet bankens form. Ved bankens oprindelige fod fandtes en række ret spinkle, tætsiddende pæle nedrammet. Endvidere fandtes en svær, firsidet og vistnok kanthugget pæl, der tolkedes som resterne af broovergangen. Adskillige [ikke antikvariske] nedgravninger - foretaget af den lokale befolkning - sås i forb. med Nationalmuseets besigtigelse, bl.a. skulle endnu en kanthugget bjælke være blevet opgravet.

1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en ca. 6 m. høj, oval borgbanke, der i N-S måler ca. 16 m. og i Ø-V ca. 33 m. Langs bankens nordside forløber en ca. 10 m. bred bræmme, der hæver sig ca. 1 m. over den omgivende eng. Langs bankens sydside forløber en ca. 6 m. bred og 1 m. dyb tør gravsænkning, der ved voldstedets østlige afslutning er tilfyldt. Syd for denne grav findes yderligere et halvmåneformet fladt forterræn, der i V, S og delvis Ø begrænses af en svag randvold med en foranliggende svag ca. 3 m. bred tør gravsænkning. I den SØ side af banken er en græsklædt sænkning. Voldstedet er udyrket og bevokset med spredte egetræer. Det fredede areal måler i N-S ca. 88 m. og i Ø-V ca. 82 m.

1970 Diverse sagsbehandling
Museet på Koldinghus
Jvf. diverse avisudklip ang. polemik omkring amatørudgravninger på "Saxehage". Foreløber for fredningen i 1970.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Egelund voldsted. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Selve borgbanken er ca. 5 m høj og måler fra fod til fod omtrent 50 m i Ø-V og 35 m i N-S retning. I SØ side af banken er et græsklædt større hus (tidligere benævnt sænkning) ca. 8 m i diameter. På toppen af banken er desuden en halvsnes mindre huller, typisk 3 m. i diameter og ned til 0,5 m dybe, alle tilgroede - måske gamle kreaturskader. Pt. bevokset med egetræer og få buske i græs og beliggende i et lavt fugtigt område omgivet af ager. Bevoksning: 1996: Løvtræer

2004 Anmeldelse fra privat
Museet på Koldinghus
Den nærliggende bæk er blevet gensnoet og i den forbindelse blev anmelderen opmærksom på et stykke vandretliggende tømmer på bunden af det nygravede bækløb, som kunne stamme fra voldstedet.

2004 Museal besigtigelse
Museet på Koldinghus
Det var ikke muligt at genfinde tømmeret.

2005 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)