Bisgaard voldsted

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Moesgård Museum

Kommune
Samsø

Sted- og lokalitetsnr.
030504-88

Fredningsnr.
291732

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)
Fredningstekst

Bisgaard voldsted. Voldstedet består af en nærmest oval banke, hvis topflade måler ca. 17,5 x 11 m. Banken hæver sig ca. 1 m over bunden i den omkringliggende tørre grav. Gravens bredde varierer fra ca. 5 m i øst til ca. 15 m i vest. Fra det sydvestlige hjørne fortsætter graven ca. 50 m mod vest som en græsklædt lavning, der er ca. 0,75 m dyb og ca. 15 m bred. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Det fredede areal, der del- vis er træbevokset, benyttes som have og park, idet dog den sydøstlige del er under landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- byggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på no- gen anden måde forstyrres. Pløjning af den del af arealet, som er under landbrugsmæssig dyrkning, må finde sted i sam- me omfang som hidtil, ligesom det fredede areal iøvrigt kan benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må dog kun fin- de sted efter forudgående aftale med rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie

1974 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en nærmest oval banke, hvis topflade måler ca. 17,5 x 11 m. Banken hæver sig ca. 1 m over bunden i den omkringliggende tørre grav. Gravens bredde varierer fra ca. 5 m i øst til ca. 15 m i vest. Fra det sydvestlige hjørne fortsætter graven ca. 50 m mod vest som en græsklædt lavning, der er ca. 0,75 m dyb og ca. 15 m bred. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Det fredede areal, der delvis er træbevokset, benyttes som have og park, idet dog den sydøstlige del er under landbrugsmæssig dyrkning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Pløjning af den del af arealet, som er under landbrugsmæssig dyrkning, må finde sted i samme omfang som hidtil, ligesom det fredede areal iøvrigt kan benyttes som have og park i samme omfang som hidtil. Det er tilladt at fjerne den eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må dog kun finde sted efter forudgående aftale med rigsantikvaren.

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Bisgård Voldsted forefundet som beskrevet. Dog er der i forlængelse af stuehusets Ø-gavl anlagt en ca 20 x 10 m stor, 2 m høj løbegård til hunde (?), bestående af trådhegn på jordgravede stolper. Dette anlæg, hvis SØ-hjørne befinder sig ca. 15 m NV for borgbankens topflade, ligger for en stor dels vedkommende ned over voldgravens yderskråning, j.fr. især foto 9 der dokumenterer dette. Ingen truffet hjemme på gården. Check fredningsgrænser på deklarationsrids. Derefter påtale. Har rekvireret alle deklarationsrids (vedr. Samsø) fra Hørsholm. Intet rids vedr. 2917:32 blandt disse. 25.1.89: Modtager opmålinger (uden fredningsgrænser) fra Hørsholm. 30.1.89: Clemme oplyser at have udarbejdet et rids med fredningsgrænser til KEH. 17.2.89: Påtaleskrivelse afsendt bilagt rids uden fredningsgrænser. Bevoksning: 1988: Græs og Løvtræer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Voldsted. Bevokset med gamle løvtræer. Beliggende i skovstykke.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra N