Kastrupgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040502-7

Fredningsnr.
372429

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Kastrupgård voldsted. Voldstedet består af en plan, rektangulær banke, der mod øst, syd og vest er omgivet af vandfyldte grave, medens den nordlige grav er delvis udtørret. På bankens nordvestlige hjørne findes ruiner af et rundt kampestenstårn. Borgban- ken, hvorpå hovedbygningen ligger, er udlagt som have. Vold- gravens skrænter er bevokset med træer. Det fredede areal, der omfatter borgbanke og grave, måler i øst-vest ca. 200 m, og i nord-syd ca. 120 m, og frednings- grænsen forløber langs gravenes ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering og opmuring, evt. tildækning af ruinerne må kun finde sted efter nationalmuseets anvisning. Oprensning af voldgrave- ne samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med nationalmuseets samtykke.
Undersøgelsehistorie  (5)
1969 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en plan, rektangulær banke, der mod øst, syd og vest er omgivet af vandfyldte grave, medens den nordlige grav er delvis udtørret. På bankens nordvestlige hjørne findes ruiner af et rundt kampestenstårn. Borgbanken, hvorpå hovedbygningen ligger, er udlagt som have. Voldgravens skrænter er bevokset med træer. Det fredede areal, der omfatter borgbanke og grave, måler i øst-vest ca. 200 m, og i nord-syd ca. 120 m, og fredningsgrænsen forløber langs gravenes ydre overkant. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, fjernes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering og opmuring, evt. tildækning af ruinerne må kun finde sted efter nationalmuseets anvisning. Oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med nationalmuseets samtykke.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, 200 x 120 m, stedvis med stensatte kanter. Ved NV-hjørne rester af rundt, stensat tårn. Udvendigt ved NV-hjørnet enkelte sten fra iskælder. Rektangulære, stensatte iskældre desuden lige øst for indkørsel på ydersiden samt på indersiden ved SØ-hjørnet. N for indkørslen, på østsiden af tilkørslen, siges at være stenfundamenter, hvor hovbønderne blev opmarcheret. Området bruges nu som gådsplads for landbruget. Ved gravning af (kloak-)grøft fra stuehus til østlige hus opgravedes ca. 10 m3 sten - fra gamle fundamenter (?). Det er sket indenfor de sidste ca. 5 år. Tårnet skrider gradvis i voldgraven med mindre det bliver restaureret. På ydersiden af graven midt for sydsiden et åbent hul i kanten af graven hvori kloakdækslet. Kloakbrønden underneden bør hæves til omgivelsernes niveau og hullet dækkes. Anlagt af Gunderslevholm Gods. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Voldstedet ligger i nydelige omgivelser, men er privat. Bevoksning: 1981: Græs, Løvkrat og Løvtræer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

2019 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)