Vinstrup
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-37

Fredningsnr.
3624192

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldsted Voldstedet består af borgpladsen, der som et næs skyder sig ud i Tjustrup sø, og som afskæres af en halsgrav, der i beg- ge ender munder ud i søen. På borgpladsen, der er under land- brugsmæssig drift, ligger ejendommens bygninger, der er ind- tegnede på vedlagte opmåling.Fredningsgrænsen følger grav- sænkningens sydvestrand i en afstand af 5 m. Selve det his- toriske mindesmærke omfatter hele den del af matr. nr. 17, der ligger nordøst for denne grænse. Dette areal må udnyttes land- brugsmæssigt som hidtil. tekst til matr.nr 14 a: Del af voldsted, bestående af en gravsænkning og en del af borg- pladsen. Det fredede areal begrænses af søen, matrikulsskellet mod matr.nr. 17, samt en linje af 5 m fra gravsænkningens syd- vestrand. Det må dyrkes landbrugsmæssigt som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (9)
1961 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af borgpladsen, der som et næs skyder sig ud i Tjustrup sø, og som afskæres af en halsgrav, der i begge ender munder ud i søen. På borgpladsen, der er under landbrugsmæssig drift, ligger ejendommens bygninger, der er indtegnede på vedlagte opmåling. Fredningsgrænsen følger gravsænkningens sydvestrand i en afstand af 5 m. Selve det historiske mindesmærke omfatter hele den del af matr. nr. 17, der ligger nordøst for denne grænse. Dette areal må udnyttes landbrugsmæssigt som hidtil. Tekst til matr.nr 14 a: Del af voldsted, bestående af en gravsænkning og en del af borgpladsen. Det fredede areal begrænses af søen, matrikelskellet mod matr.nr. 17, samt en linje af 5 m fra gravsænkningens sydvestrand. Det må dyrkes landbrugsmæssigt som hidtil.

1981 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Voldsted, bestående af borgpladsen, der som et næs skyder sig ud i Tystrup sø, og som af en halsgrav afskæres mod land. Graven munder i begge ender ud i søen. På borgpladsen ligger en mindre landbrugsejendom, og resten af arealet er under landbrugsmæssig drift.

2006 Museal prøvegravning
Journal nr.: 2005070
Sydvestsjællands Museum
Kortvarig selvvalgt arkæologisk undersøgelse på Voldstedet Hovgaard ved Tystrup Sø med det formål at supplere de få ældre oplysninger om Voldstedet og de tilhørende bygninger som forefindes. I alt udlagdes ni mindre søgegrøfter, de tre gennem selve voldgraven, der tilsammen yder flere nye iagttagelser af hele borgkomplekset der omtales som nedlagt sidst i 1500-tallet.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2008 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2008-7.23.02-0030
KUAS, Fortidsminder

2008 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2008:129
Næstved Museum
I forbindelse med opgravning af svinestaldsgulv på Hovgaarden fremkom en kampestensfundament, brolægning og en mængde munkestensbrokker. Der fandtes ingen genstande, men anlægget bør kunne dateres til slutningen af 1400- eller begyndelsen af 1500-årene jvf. tidligere fund på stedet.

2008 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 2008:129
Næstved Museum
Planlagt overvågning af fjernelse af gulv i svinestald i hovedbygning, samt forundersøgelse med sondagegrøfter under gulvet, forud for planlagt renovering af hovedbygning.

2012 Museal udgravning
Journal nr.: NÆM2008:129
Næstved Museum
I forbindelse med opgravning af grøfter til jordvarme på ejendommen Hørhavevej 5 fremkom to store kampesten, der tolkes som fundamentssten samt en lille grube med brændt materiale. Fundene har ikke kunnet dateres, men tolkes som hørende til det bygningskompleks, der i de skriftlige kilder omtales som nedlagt i slutningen af 1500-årene. Der er ved tidligere undersøgelser fundet lignende bygningsrester fra dette anlæg.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk
.

Litteraturhenvisninger  (0)