Hammervold voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Sydøstdanmark

Kommune
Næstved

Sted- og lokalitetsnr.
040513-38

Fredningsnr.
372310

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Hammervold voldsted Voldstedet består af 3 banker med mellemliggende grave. En fælles grav langs hvis vestre og østre sider, der er rester af ydervolde, omgiver bankerne. De 2 nordlige banker er omtrent kvadratiske og måler ved fo- den ca. 45 x 45 m, medens den sydligste banke har en noget uregelmæssig form og måler ca. 60 x 80 m. Gravene mellem ban- kerne er henholdsvis 9 og 10 m brede i bunden. Den nordlige banke hæver sig ca. 3,85 m over gravens bund, den mellemste banke ca. 8,75 m og den sydlige banke ca. 2,5 m. Den nordlige del af voldstedet - d.v.s. arealet nord for mark- vejen, der forløber langs den sydlige bankes nordlige fod - er for størstedelen skovbevokset. Den syd for markvejen liggende del er dyrket. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres el- ler beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplant- ning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dog er pløjning og dyrkning herunder også dyrkning af juletræer og pyntegran tilladt i samme omfang som hidtil på den syd for markvejen liggende del af voldtedet. På den skovklædte del af voldstedet nord for markvejen er genplantning tilladt. Eventuel ændring af beplantningens karakter må kun finde sted i samråd med Fred- ningsstyrelsen. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoks- ning, forudsat stød og rødder ikke tages op.
Undersøgelsehistorie  (5)
1981 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af 3 banker med mellemliggende grave. En fælles grav langs hvis vestre og østre sider, der er rester af ydervolde, omgiver bankerne. De 2 nordlige banker er omtrent kvadratiske og måler ved foden ca. 45 x 45 m, medens den sydligste banke har en noget uregelmæssig form og måler ca. 60 x 80 m. Gravene mellem bankerne er henholdsvis 9 og 10 m brede i bunden. Den nordlige banke hæver sig ca. 3,85 m over gravens bund, den mellemste banke ca. 8,75 m og den sydlige banke ca. 2,5 m. Den nordlige del af voldstedet - d.v.s. arealet nord for markvejen, der forløber langs den sydlige bankes nordlige fod - er for størstedelen skovbevokset. Den syd for markvejen liggende del er dyrket. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte opmåling, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dog er pløjning og dyrkning herunder også dyrkning af juletræer og pyntegran tilladt i samme omfang som hidtil på den syd for markvejen liggende del af voldtedet. På den skovklædte del af voldstedet nord for markvejen er genplantning tilladt. Eventuel ændring af beplantningens karakter må kun finde sted i samråd med Fredningsstyrelsen. Det er tilladt at fjerne eksisterende bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Hammersvold. Ret velbevaret voldsted med borgbanke, vold, motte ? samt tilgroede voldgrave, mål efter 4-cm kort ca. 6 x 175 x 125 m ? - burde opmåles professionelt. Findes lavt i terræn, så hele voldstedet tilsyneladende har været omgivet af vand/sump og tidligere holme ? Området er hegnet og afgræsset af får, findes nedenfor have til Hammersmølle. Bevokset med ældre løvtræer og buskads. Omtrent 250 m til offentlig vej. NB : fredningen er ikke tinglyst ! Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted, lavt i terræn. Bevoksning: 1984: Løvkrat, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

2015 Registreringsprojekt/vejspor
Kulturstyrelsen
Den stiplede vej på vedlagte kort tæt ved voldstedet kan godt minde om en hulvej. Registratorbemærkning: Vejen indgår i det fredede område.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museerne.dk

Litteraturhenvisninger  (0)