Linderumgård voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Vendsyssel Historiske Museum

Kommune
Hjørring

Sted- og lokalitetsnr.
100617-89

Fredningsnr.
061471

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Linderumgård voldsted. Voldstedet består af en firkantet banke, der er omgivet af vandfyldte voldgrave til alle sider, undtagen i nordøst, hvor en naturlig lavning går helt ind til bankens kant. Ban- ken måler, i nord-syd ca. 65 m; i øst-vest ca. 50 m. Topfla- den er plan og banken har ret stejle skrænter mod voldgrave- ne, hvis vandspejl i øst og sydøst ligger ca. 5 m under bankens topflade, i sydvest, vest og nordvest ca. 4 m under dette niveau. Den nordre voldgrav afgrænses i øst af en ca. 10 m bred dæmning med adgangsvej til Linderumgård hovedbygning, der ligger på banken. Iøvrigt benyttes banken som have. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte koteop- måling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.
Undersøgelsehistorie  (2)
1970 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en firkantet banke, der er omgivet af vandfyldte voldgrave til alle sider, undtagen i nordøst, hvor en naturlig lavning går helt ind til bankens kant. Banken måler, i nord-syd ca. 65 m; i øst-vest ca. 50 m. Topfladen er plan og banken har ret stejle skrænter mod voldgravene, hvis vandspejl i øst og sydøst ligger ca. 5 m under bankens topflade, i sydvest, vest og nordvest ca. 4 m under dette niveau. Den nordre voldgrav afgrænses i øst af en ca. 10 m bred dæmning med adgangsvej til Linderumgård hovedbygning, der ligger på banken. Iøvrigt benyttes banken som have. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte koteopmåling, hvorpå fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse eller henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske med rigsantikvarens samtykke.

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Nordjyllands Historiske Museum
Linderupgård Voldsted Borgbanke og vandfyldte grave.

Litteraturhenvisninger  (0)