Eskjær voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131101-129

Fredningsnr.
160722

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Eskjær voldsted Voldstedet består af en noget uregelmæssig formet firkantet lav banke, der måler ca. 45-50 m i øst-vestlig retning og ca. 50 m i nord-sydlig retning. Banken, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A frede- de hovedbygning er beliggende, er omgivet af vandfyldte grave på alle sider. Gravenes bredde varierer fra ca. 20 m øst og vest til ca. 30 m ved det syd- østlige og nordvestlige hjørne. Fredningen omfatter endvidere dæmningen langs den østre voldgrav; dæmningen, der adskiller borgbanke med omgivende grave fra de lavere liggende arealer i øst, er ca. 21 m bred og når en højde af ca. 2,5 m over det lave terræn i øst. Over den vestre grav fører en vejdæmning, og over den østre en træbro. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårds- plads, og dæmningen indgår i parkanlægget. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravenes ydre overkanter i syd, vest og nord, mens den i øst går langs dæmningens fod ved engen. Denne fredning berører hverken be- byggelsen på banken eller vejdæmningen og træbroen over voldgravene. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsanti- kvaren. Iøvrigt kan det fredede areal benyttes som have og gårdsplads samt park i samme omfang som hidtil.
Undersøgelsehistorie  (2)
1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en noget uregelmæssig formet firkantet lav banke, der måler ca. 45-50 m i øst-vestlig retning og ca. 50 m i nord-sydlig retning. Banken, hvorpå den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede hovedbygning er beliggende, er omgivet af vandfyldte grave på alle sider. Gravenes bredde varierer fra ca. 20 m øst og vest til ca. 30 m ved det syd-østlige og nordvestlige hjørne. Fredningen omfatter endvidere dæmningen langs den østre voldgrav; dæmningen, der adskiller borgbanke med omgivende grave fra de lavere liggende arealer i øst, er ca. 21 m bred og når en højde af ca. 2,5 m over det lave terræn i øst. Over den vestre grav fører en vejdæmning, og over den østre en træbro. Voldstedet benyttes iøvrigt som have og gårdsplads, og dæmningen indgår i parkanlægget. Grænsen for det fredede areal forløber langs voldgravenes ydre overkanter i syd, vest og nord, mens den i øst går langs dæmningens fod ved engen. Denne fredning berører hverken bebyggelsen på banken eller vejdæmningen og træbroen over voldgravene. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt kan det fredede areal benyttes som have og gårdsplads samt park i samme omfang som hidtil.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Velholdt banke og dæmning mod øst (ingen adgang til denne).

Litteraturhenvisninger  (0)