Jungetgård
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Salling

Kommune
Skive

Sted- og lokalitetsnr.
131104-47

Fredningsnr.
150726

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Voldstedet ved Jungetgård. Voldstedet består af en lav borgbanke, der hæver sig ca. 1-1,5 m over vand- spejlet i de omgivende grave i øst, syd og vest. Gravenes længde er i øst og vest ca. 60 m og i syd ca. 75 m. Den nordligste del af den vestre grav er tilgroet. Gravenes bredde varierer fra ca. 13 til ca. 20 m. På banken ligger de i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede bygninger. Iøvrigt benyttes det fredede areal som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber i øst, syd og vest langs gravenes ydre overkant, medens den i nord går langs en linie, der forbinder de nordlige ender af den vestre og østre voldgrav. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprens- ning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted ef- ter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Iøvrigt kan det fredede areal anvendes på samme måde som hidtil som have og gårds- plads.
Undersøgelsehistorie  (3)
1973 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af en lav borgbanke, der hæver sig ca. 1-1,5 m over vandspejlet i de omgivende grave i øst, syd og vest. Gravenes længde er i øst og vest ca. 60 m og i syd ca. 75 m. Den nordligste del af den vestre grav er tilgroet. Gravenes bredde varierer fra ca. 13 til ca. 20 m. På banken ligger de i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede bygninger. I øvrigt benyttes det fredede areal som have og gårdsplads. Fredningsgrænsen forløber i øst, syd og vest langs gravenes ydre overkant, medens den i nord går langs en linie, der forbinder de nordlige ender af den vestre og østre voldgrav. Den eksisterende bebyggelse berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning og tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden kun finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren. Ny bebyggelse på banken må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Iøvrigt kan det fredede areal anvendes på samme måde som hidtil som have og gårdsplads.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet - en voldstedbanke med fredet bygning. Anvendes som have og gårdsplads. Driftsbygninger uden for banken. Vækster i voldgraven holdes manuelt nede.

2021 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Thy
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. En voldstedsbanke med fredet bygning.

Litteraturhenvisninger  (0)