Ørregård Voldsted
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Herning

Sted- og lokalitetsnr.
180321-30

Fredningsnr.
230611

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ørregård voldsted. Voldstedet består af to rundagtige banker, der er adskilte af en lav ca. 18 m bred sumpet sænkning. Den nordlige banke er anlagt på spidsen af en lille landtunge, der strækker sig ud mod Herningholm å. Banken måler ca. 35 - 40 m i diameter og hæver sig ca. 0,5 - 1 m over det omgivende lave sum- pede terræn. I nordvest er banken ved en ca. 8 m bred lav sænkning afskåret fra landtungen. Den sydlige mindre banke måler ca. 20 - 25 m i diameter og hæver sig ca. 0,2 - 0,5 m over det omgivende lave sumpede terræn. Bankerne er græsklædte. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fred- ningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Tilføjelse tingl.: 12/1 1973: Bestemmelsen om, at der ikke må pløjes, ændres således, at pløjning og al- mindelig landbrugsmæssig drift af det fredede areal er tilladt i samme om- fang som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere, eller foreta- ges nogen anden form for dyb jordbearbejdning. Eventuel dræning vil kunne finde sted efter forudgående henvendelse til rigsantikvaren.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Tinglysning
KUAS, Fortidsminder
Voldstedet består af to rundagtige banker, der er adskilte af en lav ca. 18 m bred sumpet sænkning. Den nordlige banke er anlagt på spidsen af en lille landtunge, der strækker sig ud mod Herningholm å. Banken måler ca. 35 - 40 m i diameter og hæver sig ca. 0,5 - 1 m over det omgivende lave sumpede terræn. I nordvest er banken ved en ca. 8 m bred lav sænkning afskåret fra landtungen. Den sydlige mindre banke måler ca. 20 - 25 m i diameter og hæver sig ca. 0,2 - 0,5 m over det omgivende lave sumpede terræn. Bankerne er græsklædte. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte skitse, hvorpå også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Ørregård voldsted". Som fritekst, men meget udviskede konturer. Terrænet er forholdsvis tørt og græsbevokset. Bevoksning: 1991: Græs

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum

Litteraturhenvisninger  (0)