Jægersborg Slot
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Kroppedal Museum, Arkæologi

Kommune
Gentofte

Sted- og lokalitetsnr.
020302-90

Fredningsnr.
3030173

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (4)
Herregårdsanlæg/Slot, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Vandledning, Historisk Tid (dateret 1600 - 1699 e.Kr.)

Bygning, Nyere tid (dateret 1800 - 1848 e.Kr.)

Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Ruinerne af Jægersborg Slot er beliggende under jordoverfladen på matr.nr. 1 g, Jægersborg, Gentofte Kommune. Ruinerne omfatter resterne af slottets hovedbygning og af 3 murede, hvælvede kloakker/kanaler, der udgår fra tilbygninger i bygningens østside. Arealet med ruinerne afgrænses som vist på vedlagte kortbilag og måler i nord-syd ca. 57 meter. I øst-vest er den længste udstrækning ligeledes ca. 57 meter. Den nordligste og den midterste kanal er bevaret i fuld højde og bredde på den østligste del af strækningen. Den nordlige kanal har en længde på ca. 30 meter, hvoraf de østligste ca. 15 meter er intakte. Den midterste kanal har en længde på ca. 32 meter, hvoraf de østligste ca. 18 meter er intakte. Kanalen har formodentlig oprindelig fortsat længere østpå. Kanalerne måler indvendig ca. 1,4 meter i bredden og fra ca. 1,5 til 1,8 meter i højden. Toppen af murværket ligger mellem 1,5 og 2,3 m under jordoverfladen. Der er adgang til kanalerne via kælderen i en tilstødende bygning. Bygningen er ikke omfattet af fredningen. På strækningen mellem slottets hovedbygning og de tilgængelige kanalstrækninger er tilstanden af kanalerne ikke kendt. Den sydlige kanal er formodentlig styrtet sammen og resterne af den bevaret på strækningen fra slotsbygningen til ca. 9 meter øst herfor. Kanalens fortsatte forløb er ikke kendt.
Undersøgelsehistorie  (9)
2004 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2122-0724
KUAS, Fortidsminder

2004 Byggeri og anlæg
Journal nr.: 1258
Kroppedal Museum, Arkæologi

2004 Museal prøvegravning
Journal nr.: 1258
Kroppedal Museum, Arkæologi
I en ny vandledning på Jægersborg Kaserne er påtruffet en afløbskanal fra Ibstrup/Jægersborg Slot, der leder til slottets voldgrav. Slottet opførtes 1609 og stod til 1761, og dets fundamenter, beliggende tæt vest for, er delvist undersøgt i 1927 og 1965. Desuden fandtes rester af en mandskabsbygning fra 1801.

2006 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance

2006 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1119
Kroppedal Museum, Arkæologi
Modtaget forespørgsel fra Gentofte Kommune vedr. arkæologiske interesser i forbindelse evt. erhvervelse af dele af arealet. Foreslået prøvegravning. Budget fremsendes til kuas den 10. oktober 2006 med henblik på at lægge slottets placering fast.

2007 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 2003-2122-0724
KUAS, Fortidsminder

2007 Planlagt byggeri/anlæg
Journal nr.: 1365
Kroppedal Museum, Arkæologi
Forsvarets Bygnings & Etablissementstjeneste har anmodet om et prøveudgravningsbudget på den del af Jægersborg Kaserne, der ikke allerede er undersøgt. Ca. 26.000 m2.

2008 Museal prøvegravning
Journal nr.: TAK 1365
Kroppedal Museum, Arkæologi
Prøvegravning af arealer ved Jægersborg Kaserne. Udvalgte områder, der ikke var blevet undersøgt ved en tidligere lejlighed (i 2006) blev prøvegravet. På den østlige side af den moderne kasernebygning fandtes fundamentsrester fra barakbygninger opført i 1909. Desuden registreredes spor efter slottets voldgrav to steder. På den vestlige side af de moderne kasernebygninger fremkom fundamentsrester fra det tidligere Jægersborg Slot (bygget 1609-20 og nedrevet 1761) og fra en staldbygning opført 1785. Endvidere registreredes toppen af en underjordisk kanal, samt spor efter slottets voldgrav. På baggrund af de arkæologiske undersøgelser, samt georadarundersøgelser, der fandt sted i årene 2006 til 2008 kan den præcise placering af bygningsrester fra Jægersborg Slot, samt placeringen af de endnu eksisterende underjordiske kanaler fastlægges.

2011 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Kroppedal Museum, Arkæologi
Fortidsmindet er ikke synligt.

Litteraturhenvisninger  (0)