Ravning Enge broen
National seværdighed National seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-325

Fredningsnr.
310927

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Tværs over Vejle Ådal opførte kong Harald Blåtand omkring år 980 et storslået broanlæg. Broen var mindst 760 meter lang og cirka 5 meter bred. Den bestod af 280 brofag med hver fire lodrette stolper på op til seks meters længde. Broen var del af et større trafikalt system, der f.eks. også bestod af talrige hulveje, som stadig kan ses i de stejle skråninger ned til ådalen. Broen og hulvejene sikrede, at budskaber og militære ordrer hurtigt kunne komme fra kongen i Jelling ud i riget.
Anlæg og datering  (1)
Bro, Vikingetid (dateret 900 - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Ladegård og Søgård = Søgård Vikingetidsbro i Ravning Enge. De under nuværende jordoverflade eksisterende levn af vikingetidsbrokonstruk- tion i Ravning Enge må ikke beskadiges, ændres eller på nogen anden måde for- styrres. Det fredede areal, der benyttes som fiskedambrug, strækker sig i en 10 me- ter bred bræmme fra nord til syd gennem de på denne ejendom beliggende dam- me og dæmninger. Det fredede areal må fortsat benyttes som fiskedambrug, for- udsat der ikke iværksættes foranstaltninger, som kan medføre, at mindesmær- ket berøres. Til matr.nr. 1d af Ladegård og Søgård: Det fredede areal, der er under landbrugsmæssig dyrkning, strækker sig i en 10 m bred bræmme fra nord til syd midt gennem marken. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløs- nere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning, f.eks. dybdepløj- ning. Til matr.nr.4a og 15a af Ravning by: Det fredede areal der er under landbrugsdyrkning, omfatter en ca. 7 meter bred bræmme langs vestskellet til matr.nr. 1a af Ladegård og Søgård, Nørup sogn. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jord- bearbejdning, f.eks. dybdepløjning. Til matr.nr.1a af Ladegård og Søgård: Det fredede areal, der er under landbrugsmæssig dyrkning, omfatter en 3 meter bred bræmme langs østskellet til matr.nr. 15a og 4a af Ravning by, Bredsten sogn. Det fredede areal må dyrkes på samme måde som hidtil, forudsat der ikke anvendes jordbundsløsnere eller foretages anden form for dyb jordbearbejdning f.eks. dybdepløjning.
Undersøgelsehistorie  (4)
1972 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1024/72
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Vikingetids træbro.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2009 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2009-7.20.03-0007
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning og rekonstruktion på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)